Wiskunde B

11. Logaritmisch papier

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Welkom bij deze kennisclip voor wiskunde B, die gaat over logaritmisch papier. In deze video gaan we kijken naar logaritmisch papier met daarop een logaritmische schaalverdeling. Er worden voorbeelden gegeven aan de hand van een assenstelsel en formules.

Assenstelsel

Een stelsel met een x-as en een y-as, waarop getallen staan. In een assenstelsel kun je coördinaten aflezen

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Gebroken exponent

Een macht waarvan de exponent een breuk is

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Logaritmisch papier

Een hulpmiddel bij het tekenen van grafieken of diagrammen. Eén of beide coördinaatassen hebben hierop een logaritmische schaalverdeling

Logaritmische schaalverdeling

In plaats van de numerieke waarde van een grootheid wordt op een logaritmische schaal de verhouding van de grootheid tot een referentiewaarde gegeven. Je zet machten van 10 op gelijke afstanden van elkaar uit. Het voordeel hiervan is dat je waarnemingen kunt uitzetten die sterk in grootte verschillen

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies