Bedrijfseconomie

3. Ontslagrecht en Arbowet

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het eerst hebben over de verschillende manieren waarop arbeidsovereenkomsten beëindigd worden. Daarna gaan we het hebben over de drie categorieën van ontslag. Vervolgens gaan we het hebben over wat een transitievergoeding inhoud en tot slot over wat de ARBO inhoudt.

Proefperiode

Periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst

Opzegverbod

De werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan

Kantonrechter

Die behandelen civiele zaken met een financieel belang tot 25 duizend euro

Transitievergoeding

Een vergoeding waar de werkgever recht op heeft wanneer zijn contract ontbonden is of als je contract niet verlengd wordt

Reorganisatie

De huidige gang van zaken gaat op een andere manier georganiseerd worden waardoor banen kunnen verdwijnen.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, UWV

Een publiekrechtelijke organisatie die is belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten

Arbeidsomstandighedenwet

Algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht

Bij het ontslagrecht wordt onderscheid gemaakt tussen:

1. ontslag om bedrijfseconomische redenen;

2. ontslag wegens niet goed functioneren, en

3. ontslag op staande voet wegens dringende redenen.


Een ondernemer kan een werknemer ontslaan om verschillende redenen, zoals:

a. werkvermindering;

b. bedrijfsverhuizing;

c. de werknemer komt vaak te laat;

d. de werkrelatie met collega’s is slecht;

e. de werknemer verschijnt dronken op de werkvloer;

f. de onderneming ontvangt geen loonkostensubsidie meer.


Geef bij elk type ontslag (1, 2 of 3) aan welke reden/redenen (a tot en met f) daarbij hoort/horen. Noteer het antwoord als volgt:

1.

2.

3.


B1. Personeelsbeleid