Bedrijfseconomie

3. Ontslagrecht en Arbowet

Gegeven door:
Carlitos Kramer
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het eerst hebben over de verschillende manieren waarop arbeidsovereenkomsten beëindigd worden. Daarna gaan we het hebben over de drie categorieën van ontslag. Vervolgens gaan we het hebben over wat een transitievergoeding inhoud en tot slot over wat de ARBO inhoudt.

Proefperiode

Periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst

Opzegverbod

De werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan

Kantonrechter

Die behandelen civiele zaken met een financieel belang tot 25 duizend euro

Transitievergoeding

Een vergoeding waar de werkgever recht op heeft wanneer zijn contract ontbonden is of als je contract niet verlengd wordt

Reorganisatie

De huidige gang van zaken gaat op een andere manier georganiseerd worden waardoor banen kunnen verdwijnen.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, UWV

Een publiekrechtelijke organisatie die is belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten

Arbeidsomstandighedenwet

Algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht

B1. Personeelsbeleid