Bedrijfseconomie

1. Jaarverslag

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over het jaarverslag van een bedrijf. Daarbij kijken we naar een overzicht van het volledige jaarverslag en zoomen we verder in op de winst- en verliesrekening en de balans.

Jaarverslag

Bestaat uit de jaarrekening en het bestuursverslag

Controleverklaring van een accountant

Een onafhankelijke accountant kan een controleverklaring afgeven om te bevestigen dat de jaarrekening op de juiste manier is opgesteld

Inkoopwaarde van de omzet

Hoeveel de producten hebben gekost die we verkocht hebben

Debetzijde

Alle bezittingen van een bedrijf (wordt ook wel activa genoemd)

Creditzijde

Hoe de bezittingen van een bedrijf gefinancierd zijn (wordt ook wel de passiva genoemd)

Vlottende activa

De activa die een kortere verwachte looptijd hebben dan een jaar

Overlopende activa

Een uitgave voor iets waar we in de toekomst pas een factuur voor ontvangen en in de toekomst pas een uitgave voor doen

Overlopende passiva

Kosten voor iets waar we nu al een betaling voor doen maar in de toekomst pas een factuur voor ontvangen

Rekening-courantkrediet

Een doorlopend krediet dat doorgaans gebruikt wordt voor dagelijkse betalingen

F1. Verslaggeving