Bedrijfseconomie

2. Financiële kengetallen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over financiële kengetallen. Dit zijn getallen die de verhouding tussen specifieke financiële cijfers aangeven. We zullen door de veelgebruikte kengetallen heenlopen aan de hand van een winst- en verliesrekening en balans.

Liquiditeit

De mate waarin een onderneming haar direct opeisbare schulden kan betalen

Liquiditeitsratio

Een formule waarmee berekend kan worden of er voldoende geld in kas is of op de bankrekening staat om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te voldoen

Current ratio

Alle liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden

Quick ratio

Vlottende activa minus de voorraad gedeeld door de kortlopende schulden

Solvabiliteit

De mate waarin een onderneming haar schulden op lange termijn kan betalen, te berekenen door eigen vermogen te delen door totaal vermogen

Eigen vermogen

Activa minus het vreemd vermogen

Vreemd vermogen

Bestaande uit langlopende schulden en kortlopende schulden

Totaal vermogen

Eigen vermogen en vreemd vermogen samen

Faillissement

Een bedrijf kan failliet verklaard worden als het niet langer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen

Rentabiliteit

Geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen

Resultaat

De gemaakte winst, voortkomend uit de winst- en verliesrekening

Voorraadgrootheden

Een momentopname van je voorraad

Stroomgrootheden

Grootheden die je meet over een bepaalde periode

EBIT

Earnings before interest and taxes

Rentabiliteitsratio

Formule om rentabiliteit te berekenen

Rentabiliteit eigen vermogen (REV)

EBIT gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen

Rentabiliteit totaal vermogen (RTV)

EBIT gedeeld door het gemiddeld totaal vermogen

Interestpercentage vreemd vermogen (IVV)

De interestkosten van het vreemd vermogen gedeeld door het gemiddeld vreemd vermogen

Resultaat per aandeel

Het resultaat gedeeld door het aantal aandelen

Cashflow per aandeel

Het resultaat plus afschrijvingen gedeeld door het aantal aandelen

BJones bv is een modeketen met vijf fysieke winkels en een distributiecentrum. Het veranderende koopgedrag van consumenten heeft geleid tot een daling van de omzet en de winst in de kledingbranche. Hoewel ook BJones heeft gemerkt dat de omzet en winst zijn gedaald, is er pas sinds het vierde kwartaal van 2019 sprake van een gestegen faillissementsrisico bij BJones.


In informatiebron 1 is de balans per 31 december 2019 van BJones opgenomen. Voor de inschatting van het faillissementsrisico wordt onder andere de liquiditeitspositie berekend door middel van de quick ratio. Deze is in het algemeen geschikter dan de current ratio.


Geef aan wat het verschil is tussen de quick ratio en current ratio en geef vervolgens aan waarom in het algemeen de quick ratio geschikter is voor het vaststellen van het faillissementsrisico dan de current ratio.

F1. Verslaggeving