Bedrijfseconomie

2. Financiële kengetallen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over financiële kengetallen. Dit zijn getallen die de verhouding tussen specifieke financiële cijfers aangeven. We zullen door de veelgebruikte kengetallen heenlopen aan de hand van een winst- en verliesrekening en balans.

Liquiditeit

De mate waarin een onderneming haar direct opeisbare schulden kan betalen

Liquiditeitsratio

Een formule waarmee berekend kan worden of er voldoende geld in kas is of op de bankrekening staat om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te voldoen

Current ratio

Alle liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden

Quick ratio

Vlottende activa minus de voorraad gedeeld door de kortlopende schulden

Solvabiliteit

De mate waarin een onderneming haar schulden op lange termijn kan betalen, te berekenen door eigen vermogen te delen door totaal vermogen

Eigen vermogen

Activa minus het vreemd vermogen

Vreemd vermogen

Bestaande uit langlopende schulden en kortlopende schulden

Totaal vermogen

Eigen vermogen en vreemd vermogen samen

Faillissement

Een bedrijf kan failliet verklaard worden als het niet langer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen

Rentabiliteit

Geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen

Resultaat

De gemaakte winst, voortkomend uit de winst- en verliesrekening

Voorraadgrootheden

Een momentopname van je voorraad

Stroomgrootheden

Grootheden die je meet over een bepaalde periode

EBIT

Earnings before interest and taxes

Rentabiliteitsratio

Formule om rentabiliteit te berekenen

Rentabiliteit eigen vermogen (REV)

EBIT gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen

Rentabiliteit totaal vermogen (RTV)

EBIT gedeeld door het gemiddeld totaal vermogen

Interestpercentage vreemd vermogen (IVV)

De interestkosten van het vreemd vermogen gedeeld door het gemiddeld vreemd vermogen

Resultaat per aandeel

Het resultaat gedeeld door het aantal aandelen

Cashflow per aandeel

Het resultaat plus afschrijvingen gedeeld door het aantal aandelen

F1. Verslaggeving