Economie

1. Aanbod

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we in op de aanbodkant van de economie. De belangrijkste factor voor het aanbod is de prijs, maar ook andere factoren zijn van belang, zoals de prijzen van productiefactoren, technische ontwikkelingen en het aantal aanbieders.

Aanbodlijn

De lijn die het (doorgaans positieve) verband tussen prijs en het aanbod van een product weergeeft

Qa

Het collectieve aanbod (aanbod van alle aanbieders bij elkaar opgeteld)

Productiefactoren

Middelen die nodig zijn bij de productie van goederen of diensten.

Het zonnepaneel heeft er een broertje bij: de RidgeBlade. Dit is een innovatie op het gebied van energieopwekking uit duurzame bronnen. Duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, raken nooit op en blijven dus ook voor de toekomstige generaties beschikbaar. De RidgeBlade is een kleine windturbine die op de nok van een schuin dak wordt aangebracht. Voor een gemiddeld woonhuis zijn vier van deze windturbines naast elkaar nodig. Daarmee kan gemiddeld 60 procent van de benodigde elektriciteit van een huishouden opgewekt worden. De overheid stimuleert investeringen in systemen voor duurzame energieopwekking. De overheid rechtvaardigt het ingrijpen in de energiemarkt vanuit de veronderstelling dat vrijemarktwerking niet leidt tot de overgang van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen omdat er sprake is van externe effecten.


Woningbezitters kunnen met een energielabel laten zien hoe energiezuinig hun woning is. Bij verkoop van een woning is een geldig energielabel verplicht. De labelklassen voor woningen lopen van A tot en met G. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een Glabel zijn het minst energiezuinig. Het plaatsen van windturbines heeft een gunstig effect op het energielabel van de woning.


Leg uit hoe het energielabel de waarde van een woning beïnvloedt. Betrek de vraagkant en de aanbodkant van de woningmarkt in je uitleg.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video gaan we in op de aanbodkant van de economie. De belangrijkste factor voor het aanbod is de prijs, maar ook andere factoren zijn van belang, zoals de prijzen van productiefactoren, technische ontwikkelingen en het aantal aanbieders.