Economie

2. Matrix marktvormen

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video geeft een overzicht van de verschillende marktvormen, waardoor je een marktvorm kunt herkennen. Er wordt met behulp van een marktvormen matrix uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de marktvormen; volkomen concurrentie (volledige mededinging), monopolistische concurrentie, homogeen oligopolie, heterogeen oligopolie en monopolie.
Concurrentie

in de economie houdt concurrentie in dat twee of meerdere bedrijven strijden voor een groter marktaandeel.

Heterogeen product

Goederen en diensten waarvan de exemplaren in de ogen van de consument verschillen. Denk bijvoorbeeld aan Nike schoenen en Gucci schoenen. Het zijn beide schoenen, maar consumenten zien grote verschillen!

Homogeen product

Goederen en diensten waarvan alle exemplaren in de ogen van de consument identiek zijn. Het maakt dan ook niet uit van welke aanbieder het product afkomstig is. Denk bijvoorbeeld aan suiker.

Markt

In de economie spreken we meestal van een markt als we het hebben over een afgebakend gebied waarin aangeboden en gevraagde hoeveelheden van een bepaald product verhandeld worden, waarbij een prijs ontstaat.

Marktmechanisme (prijsmechanisme)

Hiermee wordt het verschijnsel bedoeld dat het vrije spel van vraag en aanbod automatisch zorgt voor voldoende afstemming tussen vragers en aanbieders, met een geschikte prijs als gevolg.

Marktevenwicht

Hiermee wordt de situatie bedoeld waar de gevraagde hoeveelheid in evenwicht is met de aangeboden hoeveelheid. Het aantal gevraagde producten of diensten staat hier dus precies gelijk aan het aantal aangeboden producten of diensten

Marktvorm

Dit het geheel van omstandigheden waaronder producenten opereren en met elkaar concurreren

Monopolie

Marktvorm met slechts één aanbieder

Monopolistische concurrentie

Een marktvorm waarop de feitelijke verschillen tussen producten van verschillende aanbieders klein zijn, maar waarop consumenten de producten toch verschillend waarderen. Er zijn veel aanbieders en het product is heterogeen. Bedrijven kunnen dan ook, binnen zekere grenzen, de prijs zelf bepalen. Een voorbeeld is de kledingindustrie; Gucci schoenen zijn doorgaans duurder dan Nike schoenen, maar het zijn beide schoenen!

Niet-perfect werkende markten

Dit zijn markten waarbij de prijs niet volledig wordt gevormd door vraag en aanbod maar waarbij individuele vragers of aanbieders invloed kunnen uitoefenen op de prijsvorming

Oligopolie

Een marktvorm met een beperkt aantal aanbieders of enkele grote aanbieders die het overgrote marktaandeel in handen hebben.

Prijs

Het bedrag dat wordt betaald of gevraagd bij de verhandeling van goederen en/of diensten

Volkomen concurrentie

Marktvorm met een groot aantal vragers en aanbieders, homogene producten, vrije toe- en uittreding en volledige transparantie. De individuele vrager of individuele aanbieder heeft geen invloed op de prijs.

Winst

Rest Inkomen dat overblijft na beloning van de andere productiefactoren (opbrengst minus kosten)

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt