Economie

2. Andere elasticiteiten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over verschillende soorten economische elasticiteiten, zoals kruislinkse en inkomenselasticiteit. Daarbij komen complementaire, substutie-, luxe, inferieure en noodzakelijke goederen aan bod.

Kruislinkse elasticiteit

Een getal dat aangeeft hoeveel de vraag naar een product verandert als de prijs van een ander product verandert

Substitutiegoederen

Goederen die op elkaar lijken waardoor ze elkaar makkelijk kunnen vervangen (koffie en thee)

Inkomenselasticiteit

Een getal dat aangeeft hoeveel de vraag van een consument verandert als het inkomen verandert

Luxe goederen

Goederen waar men pas vraag naar heeft boven een bepaald inkomen, waarna de vraag elestisch is

Noodzakelijke goederen

Goederen die mensen nodig hebben om te overleven, zoals water en basisvoeding

Inferieure goederen

Goederen waar men minder van gaat kopen als het inkomen stijgt, zoals Euroshopper producten

Uit een krant, december 2017:

ledereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering voor zorg - kortweg basispakket - afsluiten. De overheid bepaalt wat onder het basispakket valt en wat niet.

Daarnaast kunnen mensen een aanvullende zorgverzekering afsluiten om kosten te verzekeren die buiten het basispakket vallen, zoals tandzorg, fysiotherapie, hulpmiddelen of alternatieve geneeswijzen. Het basispakket heeft een verplicht eigen risico van minimaal € 385 per persoon per jaar. Verzekerden die kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico, krijgen korting op de premie.

De gezamenlijke zorgverzekeringsmaatschappijen zien een trend dat verzekerden zich steeds rationeler gedragen:

- Klanten verzekeren zich alleen nog voor aanvullende zorg waarvan zij (bijna) zeker weten dat zij die gaan gebruiken.

- Gezonde mensen kiezen steeds vaker voor een verhoogd eigen risico bij het basispakket.


Gebruik het krantenartikel.

Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.

- Een aanvullende zorgverzekering is een ...(1)... ten opzichte van het basispakket.

- Doordat klanten steeds rationelere keuzes maken bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering, zal averechtse selectie ...(2)....


Kies uit:

bij (1) complementair goed / substitutiegoed / inferieur goed

bij (2) toenemen / afnemen / gelijk blijven

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

Deze video gaat over verschillende soorten economische elasticiteiten, zoals kruislinkse en inkomenselasticiteit. Daarbij komen complementaire, substutie-, luxe, inferieure en noodzakelijke goederen aan bod.