Economie

3. Consumenten- en producentensurplus

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het consumenten- en producentensurplus bespreken aan de hand van de betalings- en leveringsbereidheid. Eerst nemen we de theorie door en vervolgens bekijken we een voorbeeld.

Surplus

Overschot

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Producentensurplus

Het verschil tussen de leveringsbereidheid van alle producenten en de evenwichtsprijs

Betalingsbereidheid

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Leveringsbereidheid

De minimale hoeveel geld waarvoor een producent bereid is om iets te produceren

Evenwichtshoeveelheid

De hoeveelheid die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

Uit een reactie van een deskundige: In andere landen is onderzocht of het negatieve saldo van kosten en baten van alcoholgebruik kan worden omgezet naar een positief saldo. Uit deze onderzoeken blijkt dat een minimumprijs van 45 cent per eenheid alcohol (1 centiliter) leidt tot een afname van alcoholgebruik met 19%. Door de invoering van de minimumprijs ontstaat een aanbodoverschot. Indien de overheid het ontstane aanbodoverschot opkoopt, neemt het producentensurplus toe.Gebruik de reactie van de deskundige en bron 4


Welk vlak of welke combinatie van vlakken geeft de genoemde toename van het producentensurplus juist weer? Noteer de letter(s).


A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt