Economie

1. Arbeidsmarkt

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over allerlei zaken die met de arbeidsmarkt te maken hebben. We kijken naar factoren die kunenn zorgen voor veranderingen op de arbeidsmarkt, sprecifieke instituties die van invloed zijn op de arbeidsmarkt en wat voor gevolgen verschillende contractvormen kunnen hebben.

Arbeidsmarkt

De markt voor vraag (werkgelegenheid) en aanbod (beroepsbevolking) van arbeid

Werkgelegenheid

De vraag naar arbeid van werkgevers

Werkgever

Een bedrijf, persoon, organisatie of overheid die werkgelegenheid aanbiedt

Beroepsbevolking

Personen die werk leveren voor een werkgever

Loonstartheid

Lonen blijven op korte termijn gelijk door vastliggende afspraken (vaste contracten, CAO-afspraken)

Werkloosheid

De mensen die zouden kunnen werken maar geen baan hebben

Vast contract

Een arbeidscontract met een vast aantal uren een geen eindtijd

Flexibel contract

Een contract waarbij het aantal uren niet vast ligt (verschillende vormen mogelijk)

Minimumloon

Het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen

Conjuncturele werkloosheid

De werkloosheid die komt door de schommelingen in de economische conjunctuur

Krappe arbeidsmarkt

De vraag naar werk (van werkgevers) is groter dan het aanbod (van werknemers)

Ruime arbeidsmarkt

De vraag naar werk (van werkgevers) is kleiner dan het aanbod (van werknemers)

Seizoensarbeid

Werk waar enkel vraag naar is gedurende een bepaald seizoen in het jaar

Arbeidsmarktinstituties

Instituties die bemiddelen op de arbeidsmarkt voor werkgevers en werknemers

Vakbonden

Een groep werknemers die zich verenigt om te onderhandelen over bijvoorbeeld het CAO

Werkgeversorganisaties

Organisaties die de belangen van de werkgevers verdedigen

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst, een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan

Primaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden die altijd worden meegenomen in een contract, zoals arbeidsduur, salaris en werktijden

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden die meegenomen kunnen worden in een contract, zoals een dertiende maand, reiskostenvergoeding, laptop en een bonus

Nederland staat al vele jaren in de top tien van de meest concurrerende economieën ter wereld. Dat is mede te danken aan een goed onderwijssysteem. Om de kwaliteit van dit onderwijssysteem te waarborgen zijn er voldoende goed opgeleide leraren nodig. Onderzoeksbureau Ecodata onderzoekt hoe de onderwijsarbeidsmarkt zich de komende jaren zal ontwikkelen.


De onderzoekers stellen verder in hun rapport dat de omvang van de stille reserve afhankelijk is van de conjuncturele situatie van Nederland. De stille reserve van leraren bestaat onder andere uit gediplomeerde leraren die in andere sectoren van de economie werkzaam zijn. De onderzoekers verwachten dat bij laagconjunctuur gediplomeerde leraren, die in een andere sector werken, zich zullen aanbieden voor een baan in het onderwijs. Bij hoogconjunctuur verwachten ze juist dat gediplomeerde leraren zullen wegtrekken uit het onderwijs naar andere sectoren.


Leg uit dat de verwachtingen van de onderzoekers te verklaren zijn vanuit risico-avers gedrag van gediplomeerde leraren.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

In deze video gaan we het hebben over allerlei zaken die met de arbeidsmarkt te maken hebben. We kijken naar factoren die kunenn zorgen voor veranderingen op de arbeidsmarkt, sprecifieke instituties die van invloed zijn op de arbeidsmarkt en wat voor gevolgen verschillende contractvormen kunnen hebben.