Economie

1. Structurele groei

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over de structurele groei van de economie. Deze wordt bepaald door de verandering van de hoeveelheid en de kwaliteit van de productiefactoren Kapitaal, Arbeid, Natuur en Ondernemersschap (KANO).

Productiecapaciteit

De maximale productie in een bepaalde periode

Bestedingen

De aankopen in een land van consumenten, investeerders, overheid en buitenland

Conjuncturele groei

Economische groei die veroorzaakt wordt door de vraagkant van de economie (bestedingen)

Structurele groei

Economische groei die veroorzaakt wordt door de aanbodkant van de economie (productiecapaciteit)

Arbeidsproductiviteit

De gemiddelde productie van één werknemer in een bepaalde periode

Learning by doing

Een economisch concept dat staat voor het vermogen om tijdens repeterende werkzaamheden de productiviteit te verhogen

Reseach and development

Staat voor "onderzoek en ontwikkeling", waarbij wordt gestreefd naar innovatie

Patenten en octrooien

Een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een technisch product of proces

Productinnovatie

Het aanpassen/vernieuwen van bestaande producten of diensten

Procesinnovatie

Het aanpassen/vernieuwen van bestaande productieprocessen

Geografische ligging

De ligging van een land of gebied

Natuurlijke hulpbronnen

Alle in de natuur aanwezige stoffen en energiebronnen die van economisch nut kunnen zijn, en die onmisbaar zijn voor de levenskwaliteit van de mens

De economie van Cyprus, een eiland in de Middellandse Zee, steunt voornamelijk op de toeristen- en bankensector. Door hoge rentes op spaartegoeden was Cyprus al geruime tijd aantrekkelijk voor buitenlandse beleggers.


Sinds de toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) in 2008 is de kapitaalimport nog verder toegenomen. Hierdoor is het vreemd vermogen van de totale bankensector in 2013 gegroeid tot 127,09 miljard euro, meer dan zeven maal het bruto binnenlands product (bbp) van Cyprus. De snelle groei van de bankensector in combinatie met de eurocrisis in 2013 hebben inmiddels geleid tot grote economische problemen in het eilandstaatje. De problemen in de bankensector van Cyprus kunnen overslaan naar de overige EMU-lidstaten. Dat brengt de stabiliteit van de euro in gevaar.


Op welke deelrekening van de betalingsbalans worden de inkomsten uit toerisme genoteerd?

E1: Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart

E2: Economische groei

E3: Ongelijkheid en herverdeling

E4. Arbeidsmarkt en werkloosheid