Economie

4. Lorenz-curve

Gegeven door:
Abel de Leeuw
Beschrijving Begrippen

Een hoog nationaal inkomen van een land betekent natuurlijk niet dat alle inwoners van dat land allemaal rijk zijn. De Lorenz-curve kan gebruikt worden om het verschil tussen arm en rijk te beschrijven. In deze video met uitleg voor economie zullen wij dus uitgebreid in gaan op deze Lorenz-curve!

Bruto Binnenlands Product (BBP)

De geldwaarde van de totale productie en levering van goederen en diensten binnen de landsgrenzen in een bepaalde tijd

Degressieve belasting

Het belastingtarief wordt lager als het inkomen stijgt (hoe hoger het inkomen, hoe minder belasting er wordt betaald)

Denivellering

Het groter worden van de relatieve inkomensverschillen tussen rijk en arm (rijken worden rijker en armen worden armer)

Human Development Index

Een maatstaf voor de welvaart in ruime zin, samengesteld voornamelijk uit indicatoren zoals armoede, levensverwachting, analfabetisme en onderwijs

Inkomensongelijkheid

Een ongelijke verdeling van het inkomen binnen de bevolking

Lorenz-curve

Een grafische weergave van de personele inkomensverdeling in een land (het verband tussen het cumulatief percentage van de bevolkingsomvang en het cumulatief percentage van de bijbehorende inkomens)

Nationaal inkomen / Nationaal product

De waarde van het totale inkomen dat verdiend is met Nederlandse productiefactoren (loon, huur, interest, pacht en winst) in één jaar

Nivellering

Het kleiner worden van de relatieve inkomensverschillen tussen rijk en arm (de inkomens komen dichter bij het gemiddelde)

Personele inkomensverdeling

Het verband tussen het cumulatief percentage van de bevolkingsomvang en het cumulatief percentage van de bijbehorende inkomens (grafisch weergegeven in de Lorenz-curve

Primair inkomen

Het bruto inkomen dat iemand verdient met het beschikbaar stellen van productiefactoren

Progressieve belasting

Het belastingtarief wordt hoger als het inkomen stijgt (hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er wordt betaald)

Schijvensysteem

Een progressieve manier van inkomstenbelasting heffen. Elke volgende schijf heeft een hoger belastingtarief dan de voorgaande schijf (hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingpercentage).

Secundaire inkomen

Het primaire inkomen minus de belastingen en sociale premies plus inkomensoverdrachten (subsidies, toeslagen, etc.)

Vlaktaks

Het belastingpercentage is voor iedereen even hoog, ongeacht de hoogte van het inkomen

Welvaart

Dit is de mate waarin individuen kunnen worden voorzien in hun behoefte met de middelen die zij tot hun beschikking hebben

E1: Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart

E2: Economische groei

E3: Ongelijkheid en herverdeling

E4. Arbeidsmarkt en werkloosheid