Economie

1. Arbeidsmarkt en werkloosheid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we de arbeidsmarkt en de werkloosheid die daar kan ontstaan. We zullen kijken naar de invloed van soorten contracten, conjuncturele werkloosheid, structurele werkloosheid en de rol van de overheid.

Werkgelegenheid

De vraag naar arbeid van werkgevers

Werkgever

Een bedrijf, persoon, organisatie of overheid die werkgelegenheid aanbiedt

Arbeidsmarkt

De markt voor vraag (werkgelegenheid) en aanbod (beroepsbevolking) van arbeid

Beroepsbevolking

Personen die werk leveren voor een werkgever

Werkloosheid

De mensen die zouden kunnen werken maar geen baan hebben

Vast contract

Een arbeidscontract met een vast aantal uren een geen eindtijd

Flexibel contract

Een contract waarbij het aantal uren niet vast ligt (verschillende vormen mogelijk)

Minimumloon

Het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen

Conjuncturele werkloosheid

De werkloosheid die komt door de schommelingen in de economische conjunctuur

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst, een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan

Frictiewerkloosheid

Kortdurende werkloosheid die ontstaat bij het zoeken of het wisselen van een baan

Vrijhandel

Vrij en onbelemmerd verkeer van goederen en diensten tussen verschillende landen of gebieden

Sociale uitkeringen

Uitkeringen in geld of natura die bedoeld zijn om huishoudens financiële zekerheid te bieden tegen inkomsensrisico's als ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid

Uit een tijdschrift:

Een onderzoek naar mogelijke gevolgen van de invoering van het minimumloon in de Verenigde Staten (VS) toont aan dat de maatregel kan leiden tot extra werkgelegenheid. Een minimumloon van 10 dollar per uur betekent een loonsverhoging voor 27,8 miljoen werknemers. Na aftrek van belastingen levert dat 35 miljard dollar extra inkomen op voor deze groep. Volgens de onderzoekers vloeit een deel van dat bedrag weer terug in de Amerikaanse economie.


Leg uit dat invoering van het minimumloon volgens de onderzoekers een positief effect heeft op de werkgelegenheid in de VS.

E1: Macro economische kringloop, nationaal inkomen en welvaart

E2: Economische groei

E3: Ongelijkheid en herverdeling

E4. Arbeidsmarkt en werkloosheid