Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 3

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de derde opgave van het havo eindexamen economie 2012 (1). De vragen 12 t/m 16 gaan over de bezuiniging bij bedrijven. Hier komen onder andere de economische onderwerpen, verzonken kosten en moral hazard aan bod.
Investeren

In brede zin wordt hiermee geld uitgeven met het doel om op lange termijn iets te bereiken bedoeld. In het bedrijfsleven hebben we het bij investeren vaak over het aanschaffen van kapitaalgoederen

Moreel wangedrag

Mensen gaan zich risicovoller gedragen omdat zij weten zij niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele financiële gevolgen (bijvoorbeeld het slecht op slot zetten van de fiets omdat die toch verzekerd is)

Sunk costs (verzonken kosten)

Kosten die gemaakt zijn en niet meer ongedaan te maken zijn

Draagkrachtbeginsel

Het draagkrachtbeginsel ligt aan de basis van de inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige moet naar zijn vermogen bijdragen aan de financiering van de collectieve voorzieningen die door de overheid tot stand worden gebracht. Wanneer men een hoger inkomen heeft, zal men relatief meer belastingen betalen.

Voordeelbeginsel / Profijtbeginsel

Het profijtbeginsel is gebaseerd op de gedachte dat burgers en bedrijven moeten bijdragen in de kosten van de door de overheid voortgebrachte voorzieningen naar de mate van het profijt dat zij (de burgers) van die voorzieningen hebben.

Inkomstenbelasting

Dit een vorm van directe belasting die geheven wordt over het inkomen van particuliere belastingplichtigen.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is een economische benaming voor de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten.

Belasting

Door de fiscus bepaalde heffingen ter financiering van publieke voorzieningen en overheidsinstellingen.

Degressieve belasting

Het belastingtarief wordt lager als het inkomen stijgt (hoe hoger het inkomen, hoe minder belasting er wordt betaald).

Heffingskorting

Een bedrag dat iemand mag aftrekken van zijn te betalen belasting en premies volksverzekeringen.

Invoerheffing

Dit zijn indirecte belastingen die geheven kunnen worden op inkomende producten uit het buitenland. Op deze manier kunnen binnenlandse producenten beschermd worden tegen concurrentie uit het buitenland.

Lorenz-curve

Een grafische weergave van de personele inkomensverdeling in een land (het verband tussen het cumulatief percentage van de bevolkingsomvang en het cumulatief percentage van de bijbehorende inkomens).

Progressieve belasting

Het belastingtarief wordt hoger als het inkomen stijgt (hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er wordt betaald).

Vermogensmarkt

De vermogensmarkt is een abstracte markt waar vraag en aanbod van vermogenstitels plaats vindt. De vermogensmarkt bestaat uit de geldmarkt en de kapitaalmarkt.

Marginaal tarief

Het marginaal belastingtarief geeft aan hoeveel procent belasting iemand moet betalen over een extra verdiende euro inkomen.

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC