Geschiedenis

3. Ontstaan Britse koloniën in India

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Op deze geschiedenis pagina leggen we drie verschillende onderwerpen uit. We bespreken de totstandkoming van de Britse koloniale macht in India, hoe zij daar hun macht handhaafden en op welke manier de Britten van de Indiase kolonie profiteerde. Gebruik deze informatie om te leren voor toetsen, SE’s of het eindexamen geschiedenis!

EIC (East India Company)

Een Britse handelsorganisatie die gefocust was op handel drijven met India en Zuidoost-Azië

Kolonialisme

Kolonialisme houdt in dat landen overzeese gebieden overheersen

Slag bij Buxar

De Slag bij Buxar in 1764 was een veldslag tussen de troepen van de Britse East India Company onder leiding van Hector Munro en een gezamenlijke strijdmacht van de Mogols

Verdrag van Allahabad

Dit verdrag werd getekend in 1765 na de slag bij Buxar (1764). Dit akkoord hield in dat de belasting die in de door de Britten veroverde gebieden geïnd werd, niet aan de Mogolvorst maar aan de Britten betaald zou worden

Royal Navy

De Royal Navy is een benaming voor de Britse oorlogsschepen. De taak van de Royal Navy was het beschermen van de Britse handelsschepen die vanuit India naar Groot-Brittannië voeren en andersom

Suezkanaal

In 1869 werd het Suezkanaal officieel geopend. Dit kanaal verbindt de Middellandse zee met de Rode zee, waardoor de handelsroutes voor de scheepvaart worden ingekort. De schepen hoefden namelijk niet meer om Afrika heen te varen

Modern imperialisme

Als landen hun macht in andere delen van de wereld uitbreiden door gebieden te veroveren en te controleren, spreek je van imperialisme. Vanaf de 15e en 16e eeuw werden grote delen van de wereld veroverd door Europese landen en spreek je van modern imperialisme

Massaproductie

Massaproductie is de productie van grote hoeveelheden standaardproducten

Amerikaanse onafhankelijkeidsoorlog

Tussen 1775 en 1783 werd de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog gevoerd. Dit was de oorlog tussen Groot-Brittannië en haar dertien koloniën in Noord-Amerika, die leidde tot de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten

Twee gegevens over de Swadeshi-beweging in India:

1. In 1905 namen de oprichters van de Swadeshi-beweging voor het stadhuis van Calcutta een resolutie aan in het bijzijn van 20.000 Indiërs, waarin ze Indiërs opriepen hun eigen kleding te weven

en te produceren.

2. In Groot-Brittannië publiceerden kranten artikelen waarin de Swadeshi-beweging werd beschreven als gevaarlijk en onwenselijk.


Licht beide gegevens toe door:

- een economische verklaring te geven voor het ontstaan van de Swadeshi-beweging en

- een economische en een politieke verklaring te geven voor de reactie van de Britse kranten.

B.1 Britse koloniën in Amerika en India

B.2 Industriële revolutie in Groot-Brittannië

Britse koloniale macht in India

Na afloop van de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Amerikaanse koloniën, was het Britse rijk op zoek naar een nieuwe kolonie om economisch van te kunnen profiteren. Het aandachtspunt werd verschoven van Amerika naar India.


EIC

De Britten hadden al vroeg een handelsorganisatie opgericht, die gefocust was op handel drijven met India en Zuidoost-Azië. Deze handelsorganisatie heette de East India Company, EIC. De EIC werd begin 17e eeuw opgericht. De grootste machthebbers in het Indiaanse rijk op dat moment waren de Mogol-vorsten. De Britten dreven daarom voornamelijk handel met de Mogol-vorsten, via de EIC. De handelsposten van de Britten op Indiaans grondgebied werden ‘factorijen’ genoemd. De meest winstgevende producten die verhandeld werden waren katoen en zijde.


Langzamerhand verzwakte de positie van de Mogol-vorsten, mede door het overlijden van hun keizer in 1707. De Britten grepen hun kans om hun macht uit te breiden. Via de EIC werden oorlogen gewonnen en verdragen gesloten met Indiase vorsten. Ook vochten de Indiase vorsten met elkaar, waarbij de Britten dan een kant kozen om invloed te krijgen over bepaalde stukken land.


Bondgenootschappen

De bondgenootschappen die ze sloten zaten zo in elkaar dat de Britten de baas werden over een bepaald gebied, maar de vorst wel zijn titel behield. Voor het Indiase volk leek het alsof de inheemse vorst aan de macht was, terwijl de Britten het eigenlijk voor het zeggen hadden. De Indiase vorst Mir Jafar werd door de Britten vervangen, vanwege zijn commentaar op de Britse gang van zaken. Er kwam een nieuwe vorst, die het ook niet eens was met de Britse kolonisator. Door samen te werken met andere groepen, waaronder de Mogols, kwamen de Indiërs tot een kleine opstand.


Verdrag van Allahabad

Deze opstand leidde tot de Slag bij Buxar in 1764, gewonnen door het leger van de EIC. Uit dit verlies ontstond een verdrag met de Britten: het Verdrag van Allahabad, opgericht in 1765. Het belangrijkste element van dit verdrag was dat de Britten belasting mochten innen in de Indiase provincie Bengalen. Dit was het begin van de echte overname van India door het Britse rijk.


Handhaving van de macht

India is een enorm land, ligt geografisch ver weg van Groot-Brittannië en had ook nog eens veel meer inwoners dan dat er kolonisten waren. Hoe kon het dan dat de Britten toch de macht hielden?


Voor het afdwingen en beschermen van de handel in India speelden twee partijen een cruciale rol:

1. De Royal Navy

Royal Navy is de benaming voor de Britse oorlogsschepen. Hun taak was om de Britse handelsschepen die tussen Groot-Brittannië en India voeren te beschermen.


2. Het Brits-Indische leger

Dit leger bestond uit Indiase soldaten, maar de hoge posities werden uitgevoerd door de Britse officieren. Dit werd geaccepteerd door de Indiase soldaten uit angst voor het gezag en omdat ze bescherming kregen van de Britten.


Buiten deze partijen was ook de infrastructuur in India een belangrijk element waardoor de Britten de macht in India konden behouden. Het enorme India was goed verbonden met wegen en kanalen en rond 1850 werd de stoomtrein geïntroduceerd. Dit maakte het vervoer van producten en het doorgeven van informatie makkelijker. Daarnaast werd ook de vaarafstand verkleind door middel van het Suezkanaal. Dit werd in 1869 in gebruik genomen. Ook werden de grote zeilschepen ingewisseld voor stoomschepen, wat de reistijd nog meer verkortte. Kortom: het moderne imperialisme en de opkomende industrialisatie waren zeer effectief en zorgden voor meer macht en rijkdom van de Britten in India.


Hoe profiteerden Britten van de Indiase kolonie?

1. Financieel.

De Britse grootgrondbezitters inden belasting bij de Indiase bevolking. Het geld wat ze daarmee inden werd rechtstreeks naar Groot-Brittannië gestuurd. De grootgrondbezitters die namens de Britten belasting inden noemen we ‘Zamindars’.


2. Gewassen.

De Britten profiteerden ook door gewassen te verbouwen op Indiase grond. Deze gewassen verkochten de Britse kolonisten voor een vriendenprijsje door aan Groot-Brittannië. Daardoor was de import van Indiase producten erg goedkoop.


3. Export van Britse producten.

Door de industriële revolutie kwam er in Groot-Brittannië massaproductie op gang. Een deel van de massaproductie werd gemaakt om op de Indiase markt te verkopen.


4. Verhoging van de status.

De Britten dwongen bij andere landen respect af, doordat ze met relatief weinig kolonisten India onder controle wisten te houden. Het politieke en militaire aanzien van de Britten steeg daardoor wereldwijd.