Maatschappijwetenschappen

4. Cultuur, Hofstede en de Media-Invloeden

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

Deze uitlegvideo voor maatschappijwetenschappen gaat over cultuur, Hofstede en media-invloeden. We gaan het in de video hebben over wat cultuur is, wat subculturen zijn, de dimensies van cultuurverschillen en nog veel meer. Gebruik deze uitleg om te leren voor het eindexamen, toetsen en SE's!

Cultuur

Geheel aan gewoonten en regels dat bij een volk hoort.

Normen en waarden

Normen zijn de leefregels waar je naar leeft en waarden zijn de uitingen over hoe je je gedraagt

Internalisering

Het proces waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken.

Socialisatoren

Alle mensen die zorgen voor de socialisatie tussen de verschillende groepen.

Informele regels

Regels die nooit zijn vastgesteld, maar waar we ons wel aan houden.

B1. Socialisatie

B2. Hofstede, Media en Gezin

Cultuur

Cultuur betekent: ‘Het geheel van gewoontes, regels en gedrag binnen een bepaalde groep, samenleving of maatschappij'. Bij de aansturing van een cultuur staan twee begrippen centraal: normen en waarden. Normen zijn gedragsregels en voorschriften over gedrag, dus hoe de groepsleden zich horen te gedragen. Waarden zijn de opvattingen, geloven en ideeën over hoe dat wenselijk gedrag er uit moet zien. Normen komen dus voort uit de waarden. Hier zal verder meer verteld over worden in de video. Ook zul je begrippen tegenkomen als: internalisatie, dominante cultuur en sociale cohesie.


Model van Hofstede

Het tweede onderwerp waar we het over gaan hebben is Hofstede: cultuurverschillen tussen landen. De bekende socioloog Geert Hofstede heeft jarenlang onderzoek gedaan naar cultuurverschillen tussen landen. Hieruit kwam een model met 5 ‘dimensies van cultuurverschillen’: verschillen tussen maatschappijen die hij vergeleek op basis van 5 soorten tegenstellingen binnen die maatschappijen.


1. Hij keek naar macht binnen een maatschappij. De machtsafstand tussen groepen of individuen kan groter en meer of minder geaccepteerd worden dan in de andere.

2. Individualisme tegenover collectivisme. In de ene maatschappij is het belang van het individu belangrijker dan het belang van het collectief, van de groep. Maar er zijn ook collectivistische samenlevingen waar groepsbelang juist belangrijker is dan individueel belang.

3. Masculiene tegenover feminiene. In een masculiene samenleving spellen mannen een ‘typische mannelijke’ rol en nauwelijks een vrouwelijke, in een feminiene samenleving spelen mannen en vrouwen beide vaker elkaars ‘typische’ rollen.

4. Onzekerheidsvermijding. Dat is de mate waarin mensen in een bepaalde cultuur bang zijn voor onzekere situaties en dus proberen te vermijden.

5. Tenslotte keek hij naar korte-termijngerichtheid tegenover lange-termijngerichtheid binnen maatschappijen. Sommige mensen in een maatschappij zijn beter in staat om op lange termijn te denken dan andere.


Beïnvloeding van de media

Het laatste onderwerp waar we naar gaan kijken is de rol van de media in het overbrengen van cultuur in een samenleving. De media leveren informatie en verhalen. Zij geven niet alleen vaststaande feiten, maar ook verhalen of meningen. Hierdoor kunnen mensen snel beïnvloed worden. Er zijn 4 beïnvloedingshypothesen die je moet weten:


1. Cultivatie-hypothese - Deze hypothese beweert dat mensen die veel tv kijken de werkelijkheid gaan zien zoals die op de tv wordt voorgespiegeld. Veel programma's met misdaad zouden dan de indruk geven dat er meer criminaliteit is dan in werkelijkheid het geval is.

2. Opinieleiders-hypothese - Deze hypothese gaat ervan uit dat mensen met uitgesproken opinies die veel op tv komen ook invloed hebben op de opinie van de meeste kijkers.

3. Mediaframing-hypothese - Gaat ervan uit dat in de media vanuit een bepaald perspectief iets belicht wordt, wat door de ontvangers overgenomen wordt.

4. Selectiviteits-hypothese - Zegt dat de media juist een beperkte invloed hebben op wat je denkt, omdat de ontvangers vooral zien en horen wat ze willen horen en daarop selecteren. Ze zoeken bevestiging van een bestaande opinie.


Deze stellingen zijn overigens niet meer dan veronderstellingen, hypothesen, - het woord zegt te al. Deels waar, deels twijfelachtig. Naast deze theorieën vertellen we jou nog veel meer over bovenstaande stof in onze video!


Leren voor je examens met Digistudies!

Om meer te leren voor je eindexamen maatschappijwetenschappen kun je een kijkje nemen naar de rest van de MAW video's. Zo kan je wanneer je maar wilt en waar je wilt gebruik maken van onze uitlegvideo’s, en dit allemaal op jouw eigen tempo! Naast onze uitlegvideo’s stomen wij jou ook klaar voor je examens door begrippenlijsten te maken, quizvragen aan te bieden en kun je ook leren met oude examens.