Maatschappijwetenschappen

17. Invloed van Staatsvorming, democratisering en globalisering

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

Met behulp van deze samenvatting voor maatschappijwetenschappen leer jij alles over de invloed van staatsvorming, democratisering en globalisering. In deze video zullen begrippen aan bod komen als soevereine staat, geweldsmonopolie, bindend referendum en nog veel meer. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om te leren voor toetsen, SE's of het eindexamen!

Staatsvorming

Staatsvorming of statenvorming is het proces waarbij vanuit een politiek centrum gezag wordt uitgeoefend over territoriale eenheden en de binnen deze territoria levende bevolkingen

Democratisering

Democratisering is het vergroten van inspraak en medezeggenschap in een organisatie, meer specifiek in het bestuur van een overheid. Het is hierbij het proces om van een autoritaire samenleving te komen tot een democratie

Globalisering

Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen omvat. Kenmerkend voor het proces van politieke globalisering politieke is dat doordat landen meer gaan samenwerken, het makkelijker wordt om bijvoorbeeld handel te drijven of bijvoorbeeld te reizen van het ene land naar de andere

Institutionalisering

De term institutionalisering wordt veel gebruikt in sociale theorieën om te verwijzen naar het proces iets te plaatsen binnen een organisatie, sociaal systeem, of de samenleving als geheel

Soevereiniteit

In essentie gaat soevereiniteit over de zelfbeschikking van staten. Een staat is soeverein wanneer hij binnen zijn grondgebied het hoogste gezag voert

Geweldsmonopolie

Een geweldsmonopolie houdt in dat de staat het alleenrecht heeft om fysiek geweld te gebruiken

Depersonalisering

Depersonalisatie of zelfvervreemding is het gevoel buiten de werkelijkheid te staan

Belastingmonopolie

Belastingmonopolie is het alleenrecht om belastingen te heffen. Een staat wordt door concrete taken en uitgaven gedwongen geld uit hun gebied te halen, dit doet zij onder andere door beslag te leggen op de economie

Integratie

Integratie is het socialisatieproces van acculturatie waarbij leden van een niet-dominante groep zich mengen met de dominante groep, maar daarnaast contact onderhouden met de andere leden van de eigen groep

Bindend referendum

Bij een bindend referendum wordt, meestal bij een hogere dan een vooraf vastgestelde minimale opkomst, de uitslag overgenomen

Legitimiteit

Legitimiteit is het recht van een heerser om te regeren, dat wil zeggen besluiten te nemen die de gemeenschap aangaan

Parlementaire democratie

Een parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid

Multinational

Een multinationale onderneming of kortweg multinational is een bedrijf dat in meerdere landen tegelijk geregistreerd en/of werkzaam is

Hyper globalisten

Zij zien mogelijkheden om economische ontwikkeling te genereren door de internationale contacten en organisaties: meer handel, meer groei en meer werkgelegenheid

Andersglobalisten

Zij vinden juist dat de sociaal-economische en politieke ongelijkheid in de wereld door globalisering alleen maar benadrukt wordt, en daardoor de kans op conflicten toeneemt

Paradigma

Een paradigma is een 'wetenschappelijke bril' waarmee een wetenschappers maatschappelijke verschijnselen op een bepaalde manier kunnen verklaren zoals criminaliteit of verschillen tussen arm en rijk

E1. Veranderingsprocessen

Op deze pagina leer je alles over veranderingen door staatsvorming, democratisering en globalisering. De westerse samenlevingen hebben zich sinds de 17e, 18e eeuw ontwikkeld van traditioneel naar modern. Dat gebeurde o.a onder invloed van de ontwikkeling van het rationalisme, zoals we in video 16 zagen, waarbij de betekenis van wetenschap toenam en van geloof en tradities afnam. Die ontwikkeling van traditioneel naar modern kun je zien aan de processen van staatsvorming, democratisering en globalisering. Over die processen gaat deze video, want die processen zijn typerend voor die ontwikkeling naar modern.


Staatsvorming

Een staat is een bepaald, groot begrensd gebied met eén politiek bestuur. Staatsvorming gaat er over hoe een staat ontstáán is. Vorming dus: het is een proces. Sociologisch of politicologisch gezien is het de institutionalisering van politieke macht tot een staat. Institutionalisering betekent in dit geval dat er zich een geheel van waarden en regels ontwikkelt, waarmee de leden van een samenleving (of zeg inwoners van een land) de politieke macht zó organiseren dat er een soevereine staat ontstaat. Een onafhankelijke bestuurlijke eenheid, dus. Die eenheid heeft als staat 6 kenmerken:


1. Het is soeverein: de staat is onafhankelijk.

2. De macht strekt zich uit over een bepaald grondgebied.

3. De macht (en dus) de staat heeft een geweldsmonopolie.


Overigens werd al in de Middeleeuwen een aanzet gegeven tot bestuurlijke eenheid, toen de vorsten samen met de adel en de burgerij statenvergaderingen hielden om het beleid van de vorst te onderbouwen. En als je de geschiedenisvideo’s er nog eens op nakijkt, zie je hoe alle culturele, economische en politieke ontwikkelingen sinds die tijd in het westen langzaam groeien naar een democratische rechtsstaat. In zo’n rechtsstaat zijn de rechten en plichten van de inwoners, de burgers, in de wet vastgelegd. Dat is de definitie. Beschermd tegen te grote macht van de overheid.


4. Democratisering en inspraak

Het proces van toenemende democratisering sluit aan op dat van de individualisering, zoals we in de vorige video over de invloed van rationalisering, individualisering en institutionalisering zagen. De gedachte van de gelijkheid van mensen, van individuen, vraagt natuurlijk ook om gelijke rechten voor hen, ook politieke. Zo verkregen burgers in de loop der tijd eerst meer vrijheden, gevolgd door politieke en tenslotte door sociale rechten. Democratisering betekent: het vergroten van de inspraak en medebeslissingsrecht van de leden van een samenleving (of zeg: inwoners van een land) in het bestuur van die samenleving. Of noem het: het recht op participatie van de burgers in het bestuur om hun rechten en verantwoordelijkheden uit te breiden.


Overigens wordt er ook wel getwijfeld aan de mate waarin democratisering in alle geledingen moet worden doorgevoerd. Op een gegeven moment moeten mensen dan gaan meebeslissen over zaken waar ze geen belang bij of verstand van hebben. Dat bezwaar gaat natuurlijk niet op voor directe politieke, representatieve democratie. Daar heeft iedereen belang bij. Ook zijn er ook dergelijke bezwaren tegen een bindend referendum. Dat is een landelijke stemming door alle kiesgerechtigden over een deelonderwerp. Wanneer het bindend is, moet de overheid zich bij de uitslag neerleggen en die uitvoeren. Dat kan lastig worden, als het een onmogelijke of onhandige uitslag is.


5. Globalisering

Globalisering is een proces van toenemende contacten en integratie, van gebieden, landen en samenlevingen, wereldwijd. Zowel economisch, politiek, juridisch, ecologisch als cultureel. Men spreekt over de global society, de wereldwijde samenleving. Er is meer internationale handel gekomen. Door de groei en het machtiger worden van multinationals (bedrijven met vestigingen in vele landen), is er sprake van supranationale handelsblokken; ze worden daarin gesteund door technologische ontwikkelingen op t gebied van transport, informatie- en communicatie. Steeds meer grenzen zijn opengegaan voor handel.


6. Internationale samenwerking

Ook de betekenis van internationale samenwerkingsrelaties als de Verenigde Naties of de Europese Unie is toegenomen. Er is intensieve politieke samenwerking. Op communicatiegebied is vrijwel de gehele wereld met elkaar verbonden, en ecologisch gezien, dus op het gebied van omgang met de natuur, heeft iedereen met elkaar te maken. De economische processen aan de ene kant van de wereld hebben gevolgen voor delen aan de andere kant.


Wil jij ook alles te weten komen over voor- en nadelen of de verschillende processen? Kijk dan vooral de video hierboven! We raden je aan om onze begrippenlijsten, quizvragen en examenopgaven ook hierbij te gebruiken. Op die manier weet je zeker dat je goed voorbereid bent op jouw examen maatschappijwetenschappen, of andere toetsen.