Scheikunde

6. Halfreacties

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

In de vorige uitlegvideo voor scheikunde hebben we de redoxreacties besproken. In deze video gaan we door op dit onderwerp, maar zoomen we in op de halfreacties. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om je voor te bereiden op toetsen en het examen!

Elektronen

Zeer kleine, negatief geladen deeltjes om een atoom

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Aluminium

Een chemisch element dat wordt aangeduid met het symbool AI en atoomnummer 13

Waterstofmolecuul

Een chemisch element dat wordt aangeduid met het symbool H en atoomnummer 1

Zoutzuur

Een sterk anorganisch zuur, wat een waterige oplossing van het gas waterstofchloride is. De molecuulformule is H+ (aq) + Cl- (aq)

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Energieberekeningen

B4. Reactiekinetiek

B5. Behoudswetten en kringlopen

B6. Classificatie van reacties