Scheikunde

2. Molberekeningen

Gegeven door:
Yoshi Van Heteren
Beschrijving Begrippen

In deze video behandelen we molberekeningen. Dit is een erg belangrijk onderdeel van de scheikunde en veel leerlingen hebben er moeite mee, maar eigenlijk is het heel simpel! Aan de hand van het getal van Avogadro en relatieve atoommassa gaan we stap voor stap door de molberekeningen heen. We sluiten af met twee voorbeelden!

6x10^23

Het getal van Avogadro, dat aangeeft hoeveel atomen of moleculen een zuivere stof bevat die evenveel grammen weegt als het gewicht dat het molecuul (of atoom) van die stof bedraagt.

Constante van Avogadro

Het aantal deeltjes in een mol wordt aangegeven door de constante van Avogadro.

Mol

Eén mol van een stof is de hoeveelheid waarvan de massa in gram gelijk is aan de massa van een deeltje van de stof in u.

Moleculen

Kleinste deeltje van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling.

Molecuulmassa

De massa van één molecuul dat wordt uitgedrukt in atomaire massa-eenheid.

Relatieve atoommassa

Geeft aan hoeveel keer de absolute atoommassa van een bepaalde atoomsoort groter is dan de internationale atoommassa-eenheid.

Periodiek systeem

Is een tabel met daarin de chemische elementen, geordend volgens hun atoomnummers

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Atoomnummer (atoomgetal)

Hiermee geven we het aantal protonen dat aanwezig is in de atoomkern aan. Dit getal bepaalt de plek van het atoom in het periodiek systeem

Zuivere stof

Een stof die uit één soort moleculen bestaat. Het heeft een kook/smeltpunt

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Energieberekeningen

B4. Reactiekinetiek

B5. Behoudswetten en kringlopen

B6. Classificatie van reacties