Wiskunde A

5. Andere verdelingen

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In eerdere video's met uitleg voor wiskunde A is de normale verdeling behandeld. Nu zijn de andere verdelingen aan de beurt. Digistudiesdocent Menno Lagerwey legt alles uit wat je moet weten voor je eindexamen over de andere verdelingen die er zijn. Zo komen onder andere de symmetrische- meertoppige- scheve- en uniforme verdeling aan bod.

Gemiddelde

De som van alle waarden gedeeld door het aantal waarden. Je berekent het gemiddelde door alle getallen bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal getallen

Mediaan

Het midden van een bepaalde hoeveelheid gegevens. Het is het middelste element in een geordende verzameling

Meertoppige verdeling

Een verdeling met meer dan één top. Een meertoppige verdeling wijst er vaak op dat de steekproef uit meerdere populaties is getrokken

Modus

De waarde met de grootste frequentie. Met andere woorden: de waarde die het vaakst voorkomt in een verzameling van gegevens

Negatieve scheefheid

De verdeling is scheef naar de linkerkant

Positieve scheefheid

De verdeling is scheef naar de rechterkant

Standaardafwijking

Een maat die iets zegt over hoe ver variabelen in een verdeling van het gemiddelde af zitten

Symmetrie

Een object is symmetrisch als twee helften elkaars spiegelbeeld zijn

Uitbijter / uitschieter

Een waarde die ver verwijderd is van de andere gevonden waarden. Het heeft invloed op het gemiddelde, maar niet op de mediaan of de modus

Uniforme verdeling

Alle staafjes van het diagram zijn even hoog. Elk waarnemingsgetal of elke klasse heeft dezelfde functie

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen