Aardrijkskunde

3. Klimaatverandering: landdegradatie, opwarming, broeikaseffect

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen Examenvragen
Deze Aardrijkskunde video gaat over veranderingen binnen het klimaat en hoe mensen hierop ingrijpen aan de hand van irrigatietechnieken. We vertellen welke rol het broeikaseffect heeft binnen deze verandering en we gaan kijken naar landdegradatie en de 6 verschillende vormen hiervan.
Broeikasgas

Gassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur van de aarde (= broeikaseffect)

Irrigatie

Kunstmatige bevloeiing van een te droge grond door water dat ergens wordt aangevoerd of wordt opgepompt

Klimaatverandering

Wijziging van de kenmerken van het klimaat in een gebied door natuurlijke of menselijke oorzaken

Landdegradatie

Alle veranderingen in het landschap die het vermogen van bodem en grond verminderen om gezond voedsel, gewassen, zoet water, brandhout (natuurlijke hulpbronnen) te produceren

Natuurlijk broeikaseffect

Het verschijnsel dat de atmosfeer (vooral door de aanwezigheid van koolstofdioxide, methaan en waterdamp) een deel van de warmtestraling van de aarde tegenhoudt

Ontbossing

Het verdwijnen van bos, zoals grote stukken tropisch regenwoud, door houtkap voor economische doeleinden of om land te winnen voor landbouw

Versterkt broeikaseffect

Toename van het gehalte aan broeikasgassen in de atmosfeer, waardoor de atmosfeer meer warmtestraling van de aarde tegenhoudt en de temperatuur stijgt

Verzilting

Toename van de concentratie aan zouten in en op de bodem

Waterbalans

De vergelijking van de hoeveelheden water betrokken bij toevoer, afvoer, onttrekking en verandering in berging over een bepaalde periode en binnen een gegeven gebied

Verdroging

Verdroging is het verschijnsel waarbij de waterspiegel in het grondwater daalt ten opzichte van het "natuurlijke" niveau of waarbij water met een andere kwaliteit uit andere gebieden (gebiedsvreemd water) lokaal grondwater vervangt

Verwoestijning

Verwoestijning is een term die gebruikt wordt voor zowel het oprukken of zich uitbreiden van een woestijn, als het ontstaan van nieuwe woestijngebieden

Overbeweiding

Bij overbeweiding staat er te veel vee in de wei. Dit heeft alleen betrekking tot het vee dat rechtstreeks planten eet, voornamelijk koeien. Overbeweiding is vooral schadelijk in gebieden waar het erg droog is, aangezien hier de planten minder snel groeien

Erosie

Erosie is de schurende werking van water, wind en ijs op het aardoppervlak. Door deze krachten wordt de grond afgeslepen

Overstromingskans

Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring daadwerkelijk een overstroming voordoet

Zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging is een relatieve of absolute stijging van de zeespiegel. Absolute zeespiegelstijging is daadwerkelijke stijging. Relatieve stijging is de zeespiegelstijging ten opzichte van de bodemhoogte

Lees bron 10. 

In bron 10 staat achter de cijfers 1, 2 en 3 een keuzemogelijkheid. 

Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet de juiste keuze erachter.

Bron 10:

Bij de veehouderij komen veel broeikasgassen vrij. Dit is vooral het krachtige broeikasgas …1(CO2/methaan). Door minder vlees te consumeren wordt de ecologische voetafdruk …2(groter/kleiner). Door de klimaatverandering kan in bepaalde gebieden bos gaan verdwijnen. Bossen slaan grote hoeveelheden CO2 op. Als er minder bossen zijn dan kan er minder CO2 worden opgeslagen. Door het verdwijnen van het bos zal de klimaatopwarming dan ook …3(afnemen/toenemen).

A1. Weer en klimaten

A2. Weer en klimaat in Europa

A3. Weer en klimaat in de V.S.

Klimaatveranderingen

Deze video gaat over veranderingen onder invloed van weer, klimaat, en de ingreep van de mens.


Landdegradatie

Onder invloed van het weer en het klimaat kunnen er veranderingen in het landschap ontstaan.

De veranderingen heten samen landdegradatie. Deze landdegradatie heeft vooral negatieve gevolgen voor de landbouw.


Het kan ook van invloed zijn op de waterbalans. Dit is de balans tussen opname en afgifte van water in een gebied. Neerslag plus instromend water (rivier) aan de ene kant en verdamping plus afstromend water (rivier en opname in de grond) aan de andere kant. De balans daartussen kan door klimaatveranderingen verstoord raken.


Deze veranderingen komen dan mogelijk door menselijke ingrepen, maar ook door twee natuurlijke oorzaken.

Zo zie je bijvoorbeeld dat door klimaatverandering (opwarming van de aarde) de grenzen van de landschaps- of klimaatzones langzaam verschuiven.  


6 vormen van landdegradatie

1. Verdroging, 2. Verwoestijning, 3 Overbeweiding, 4. Oppompen drinkwater, 5. ontbossing, 6 verzilting.

Let hierbij op de menselijke dan wel natuurlijke oorzaken ervan.


1. Verdroging

Landdegradatie door gebrek aan neerslag of te lage grondwaterstanden, oftewel het grondwaterpeil zakt.

In Nederland hebben veel natuurgebieden daar last van. 


2. Verwoestijning

Bij verwoestijning zie je dat een woestijn zich langzaam uitbreidt naar andere gebieden: gebieden die grenzen aan die woestijn.

Oorzaken:


A. In die gebieden is bijvoorbeeld droogte ontstaan door door menselijk ingrijpen, zoals:

- 3. overbeweiding, overbegrazing, ofwel het houden van te veel vee op te weinig grond. De weiden worden hierdoor kaal en er ontstaat erosie;

- door het 4. oppompen van drinkwater: er wonen dan te veel mensen in een bepaald gebied, het waterpeil zakt daardoor;

- of door 5 ontbossing: bossen worden gekapt voor landbouw. Ook dan is er sprake van erosie, boomwortels houden de aarde dan niet meer vast. (Erosie is het wegspoelen van de bodem door regenwater en wind).


B.  Klimaatverandering dankzij natuurlijke oorzaken,

- bijvoorbeeld wanneer er minder neerslag valt en de grond droger wordt.

6. (Vorm van landdegradatie kan komen door) Verzilting. 

Deze vorm van landdegradatie heet zo wanneer het zoutgehalte in de bodem toeneemt. Dit gebeurt wanneer water verdampt en het overgebleven zout in de bodem achterblijft. Dat is natuurlijk het geval met water dat uit zee komt, maar in al het water zit wel wat zout, en dus kan er ook bij irrigatie zout achterblijven. Dat maakt de bodem minder vruchtbaar.


Tegenmaatregelen voor landdegradatie

  • het aanplanten van bomen; 
  • minder veeteelt en begrazing;
  • het plaatsen van windschermen tegen uitdroging;
  • het planten van gewassen die minder vocht nodig hebben oftewel droogresistent zijn.Irrigatie technieken

Irrigatie is bevloeiing van het land. 

Niet al het water wordt opgenomen door planten. Als de rest dan verdampt, blijft er een beetje zout achter. Op den duur vormt dit een zoutkorst in de bodem, waardoor plantengroei (ofwel landbouw) onmogelijk wordt.

Drainage kan verzilting tegengaan. Drainage is een systeem om dat overgebleven niet-opgenomen water direct af te voeren, zodat het niet de bodem inzakt.


Irrigatietechnieken

-- Kunstmatige beregening: sproeien;

-- Oppervlakte-irrigatie. Een stuk gebied wordt dan onder water gezet, en het water wordt met dammetjes langzaam naar een lager gelegen gebied geleid. Zodat alles wat dorst heeft, aan de beurt komt;

-- Druppelirrigatie. Druppelsgewijs wordt water aan planten toegediend, bijvoorbeeld met waterslangen.


Klimaatverandering door opwarming van de aarde

Broeikaseffect is de warmtestraling vanuit het aardoppervlak, die in de hogere luchtlagen in atmosferische broeikasgassen wordt opgenomen, en vervolgens (deels) weer teruggestuurd wordt naar de aarde. 

Daardoor krijgt de aarde zijn eigen warmtestraling weer terug en ontstaat er de opwarming van de aarde.

Hierdoor ontstaat klimaatverandering.


Die warmtestraling wordt op een natuurlijke manier veroorzaakt, door bijvoorbeeld rottende planten en dieren. Dat heet natuurlijk broeikaseffect.


Maar ook op niet-natuurlijke manier ontstaat de toename van broeikasgassen, zoals  de CO2-, ofwel koolstofdioxide-uitstoot, door industrie en verkeer, het gebruik van fossiele brandstoffen, als benzine en diesel. Ook wordt er bij de omvangrijke vleesproductie in het rijke westen het broeikasgas methaan uitgestoten. Dat hoort tot het niet-natuurlijke broeikaseffect.


Al met al is er een langzame temperatuurstijging, een opwarming van de aarde. De ijskappen op Noord- en Zuidpool smelten, en dat veroorzaakt zeespiegelstijging. De gletsjers smelten ook in hoger tempo, en lozen via de rivieren nog meer water in zee. Dit brengt overstromingsrisico met zich mee. Dit is in de toekomst een gevaar voor Nederland, dat deels onder de waterspiegel ligt.


Consumenten worden zich steeds meer bewust van deze gevaren en proberen duurzaam te consumeren. Ze kopen minder producten die schadelijk zijn voor de omgeving, producten die langer meegaan. Ook kopen zijn meer gerecyclede, ofwel hergebruikte producten. Men probeert zich bewust te zijn van z'n ecologische voetafdruk; dat wil zeggen dat je bij je consumptie en vervoer minder sporen achterlaat die schadelijk zijn voor het milieu en de ecologie. Minder vliegen, meer met de trein. 


De Verenigde Naties hebben hierover een klimaatverdrag gesloten, om gezamenlijk het klimaat te beheersen door minder broeikasgassen te produceren door duurzamer te produceren en consumeren.