Aardrijkskunde

3. Bevolkingsgroei en verdeling van de beroepsbevolking

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over bevolkingsgroei en de verdeling van de beroepsbevolking. Bevolkingsgroei is een demografische indicator. Het is dus een maatstaf waarmee je de bevolking kunt pijlen. Leer in deze uitlegvideo alles over bevolkingsgroei wat van belang is voor je aardrijkskunde examen.

Demografie

Demografie omvat de studie van de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking, en hoe de bevolking in tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering.

Geboortecijfer

Het geboortecijfer geeft het aantal levendgeborenen per 1000 inwoners per jaar aan.

Sterftecijfer

Het sterftecijfer is het aantal sterfgevallen in een bepaald jaar per 1000 mensen van een bepaalde groep.

Natuurlijke bevolkingsgroei

Met natuurlijke bevolkingsgroei, worden alle veranderingen in de omvang van de bevolking bedoeld, voor zover die het gevolg zijn van geboorte en sterfte. Je spreekt van een natuurlijke bevolkingsgroei wanneer het geboortecijfer hoger is dan het sterftecijfer.

Leeftijdsdiagram

In een leeftijdsdiagram wordt de leeftijdsopbouw uitgedrukt van landen. Je kan hieruit opmaken hoeveel mensen van elke leeftijdscategorie er zijn.

Ontwikkelingsland

Een ontwikkelingsland of land in ontwikkeling is een land dat geen hoge graad van industrialisatie bereikt heeft in verhouding tot ontwikkelde landen.

Vergrijzing

De term vergrijzing is een aspect van een verandering in de bevolkingssamenstelling. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt.

Welvaart

Welvaart is een term die aangeeft dat het goed gaat met de maatschappij, hoe hoger de welvaart in een land is, hoe beter de inwoners het hebben.

Demografisch transitiemodel

Het demografisch transitiemodel of demografisch revolutiemodel is een model dat het geboortecijfer en sterftecijfer laat zien van de bevolking van een land of gebied naar mate de welvaart toeneemt.

Geboorteoverschot

Als het geboorte cijfer groter is dan het sterftecijfer in een gebied, spreken we van een geboorteoverschot.

Sterfteoverschot

Als het sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfer, noemen we dan een sterfteoverschot.

A1. Samenhang en verscheidenheid in de wereld