Aardrijkskunde

9. Grootstedelijke gebieden

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over grootstedelijke gebieden. Voor je Aardrijkskunde eindexamen moet je alles weten over drie van de belangrijkste metropolen van de Verenigde Staten. Dit zijn Los Angeles, New York City en Washington DC. Digistudiesdocent Richard Mozes behandelt alle aspecten van verstedelijking in deze gebieden om je zo helemaal klaar te stomen voor je eindexamen.

Central Business District (CBD)

Deel van het stadscentrum waar de zakenwereld is gefocust

Edge cities

Een nieuw stedelijk centrum rondom een stad in de buurt van rondwegen en verkeersknooppunten met een uitgebreid voorzieningenniveau

Gentrificatie

Een wijk die wordt verbeterd doordat er hogere inkomensgroepen vestigen. Dit leidt tot een verhoging van de prijzen en de huren van woningen, zodat bewoners met een laag inkomen gedwongen worden de wijk te verlaten. Door het verdringen van de lagere inkomensgroepen door hogere inkomensgroepen wordt de identiteit van de wijk verandert

Megalopolis

Een enorm uitgestrekt stedelijk gebied dat bestaat uit meerdere onderling sterk verbonden metropolen

Metropool

Een moederstad die bestaat uit een grote centrale stad met voorsteden en daaromheen een dichtbevolkte rand zone

Sociale polarisatie

Mate waarin de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen steeds sterker worden en leiden tot oplopende spanning en onenigheden

Verstedelijking

Het proces waarbij mensen vanuit het platteland naar steeds dichter bevolkte en bebouwde steden trekken

Goederenstroom

De mogelijkheid om goederen, ideeën, energie en mensen van het ene gebied naar het andere te vervoeren. Dit is afhankelijk van de kosten en tijd

Mondiaal netwerk

Een verbinding tussen gebieden en landen op economisch, politiek en sociaal-cultureel terrein. Het kan een netwerk zijn tussen twee landen (transnationaal netwerk) of een wereldwijd (mondiaal netwerk)

ICT industrie / Informatie-Technologie

Alle bedrijven actief op het gebied van de ontwikkeling en productie van hard- en software

Stedelijke geleding / Ruimtelijke geleding

Bij de ruimtelijke geleding gaat het om deelgebieden in de stad die gedomineerd worden door een bepaalde functie. Bijvoorbeeld; een stadscentrum, woonwijk, recreatiegebied of industrieterrein

Gated community

Gated communities zijn wijken die je ook terugvindt aan de rand van de stad. Dit zijn etnische wijken waar mensen bij elkaar wonen, en letterlijk 'gates' oftewel hekken om hun wijk bouwen zodat ze veilig wonen

Verenigde Naties (VN)

De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen

Kosmopolitisme

Van kosmopolitisme is sprake als iemand een gevoel van verbondenheid met de mensheid in het algemeen ervaart, dat sterker is dan enig gevoel voor nationale of regionale identiteit

Herstructurering

Stedelijke herstructurering is het planmatig en veelal grootschalig ingrijpen in de gebouwde omgeving van een stad, door het slopen van oude woningen en bouwen van duurdere koopwoningen

Geboortecijfer

Het geboortecijfer geeft het aantal levendgeborenen per 1000 inwoners per jaar aan

Schaduweconomie

De schaduweconomie omvat financiële transacties die niet illegaal zijn, maar wel aan het oog van de belasting- en taxerende instanties worden onttrokken. Een voorbeeld van een transactie in een schaduweconomie is wanneer een kind €10 contant krijgt om het gras van de buurman te maaien

Innovatie

Het vernieuwen en verbeteren van een gebied of een product

Gebruik bron 1.

Niet alleen in Manhattan, maar ook in Brooklyn zullen in de toekomst waarschijnlijk superslenders gebouwd worden.

Stelling: de komst van superslenders in Brooklyn zal het proces van gentrification in de wijk versnellen.

Geef:

  • een omschrijving van het begrip gentrification;
  • een argument voor de stelling;
  • een argument tegen de stelling.

 

Bron 1:

Superslendors

Voor de superrijken is in wereldsteden als New York, Londen en Hongkong een nieuwe trend zichtbaar: superslenders. Dit zijn woontorens die smaller en hoger zijn dan de standaard wolkenkrabbers die de skyline van deze steden bepalen. De superslenders zijn alleen betaalbaar voor de allerrijksten. ln de superslender aan Murray Street in Manhattan worden tweekamerappartementen aangeboden vanaf $ 2 miljoen. De vermoedelijke vraagprijs voor een penthouse ligt nog veel hoger, rond de $ 24 miljoen. Kopers van dergelijke appartementen bezitten vaak meerdere huizen op verschillende plekken in de wereld.

A1. Samenhang en verscheidenheid in de wereld