Aardrijkskunde

3. Sociaal-geografische kenmerken

Gegeven door:
Abel de Leeuw
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor aardrijkskunde gaan we de sociaalgeografische kenmerken van Zuid-Amerika behandelen. We zullen ons dus afvragen hoe de bevolking van Zuid-Amerika zich de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld en wat voor culturele invloeden we daarin kunnen terugvinden.

Bevolkingsdichtheid

Het gemiddelde aantal mensen dat in een gebied of land per vierkante kilometer woont. Het totaal aantal mensen delen door de oppervlakte

Bevolkingsgroei

De toename van de bevolking in een bepaald gebied gedurende een bepaalde tijd

Bevolkingsspreiding

De manier waarop de bevolking over een bepaald gebied is verspreid

Etniciteit

Een bepaalde sociale identiteit die een groep mensen verbindt

Favela

Een stedelijk gebied met een lage levensstandaard, waar bewoners van lage inkomens moeten rondkomen

Geboortecijfer

Het aantal levendgeborenen in een land per duizend inwoners per jaar

Grijze druk

In de leeftijdsopbouw van een land is de groep ouder dan 65 jaar groter in verhouding tot de groep van 20-64 jaar

Mestizering

Een vermenging van verschillende bevolkingsgroepen

Migranten

Bewoners die verhuizen naar een ander land of ander gebied (bijvoorbeeld van platteland naar de stad) met als doel hun leefsituatie te verbeteren

Natuurlijke bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei in een land door het verschil tussen geboorte en sterfte

Sociale bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei in een land door migratie (emigratie en immigratie)

Sterftecijfer

Het aantal sterfgevallen in een land per duizend inwoners per jaar

Verstedelijking

De toenemende concentratie van de bevolking in steden

C1. Landschap en klimaat

C2. Cultuur

C3. Economie en politiek