Aardrijkskunde

4. Economische en politieke kenmerken

Gegeven door:
Abel de Leeuw
Beschrijving Begrippen

In deze video voor aardrijkskunde gaan we kijken naar de economische en politieke kenmerken van Zuid-Amerika. We zullen het verschil in BBP bespreken en daarmee de inkomensongelijkheid bespreken, maar ook kijken we naar de politieke structuren die er veelal voorkomen.

BBP

Een afkorting van bruto binnenlands product. Het is een maatstaf voor de welvaart van een land; de geldwaarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde tijd in een land worden geproduceerd en geleverd

Cliëntelisme

Het verlenen van diensten aan kiezers met als doel om stemmen te winnen/ in ruil voor politieke steun

Corruptie

Een verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie strafbare gunsten verleent in ruil voor geld

Ginicoëfficiënt

Een maatstaf van de ongelijkheid in de inkomensverdeling. Het wordt gemeten door de oppervlakte tussen de Lorenz-curve en de 45 gradenlijn te delen door de totale oppervlakte tussen de 45 gravenlijn en de assen. De waarde is altijd tussen 0 en 1

Lorenz-curve

Een economische curve die de scheefheid van een verdeling uitbeeldt

Neoliberalisme

Een economisch systeem dat gebaseerd is op de maximalisatie van winsten, de minimalisatie van kosten en de concurrentie van economische blokken

Oligarchie

Een regering die gevormd wordt door een kleine groep rijke en invloedrijke personen. Deze regering heeft alle macht in handen

Sociaaleconomische ongelijkheid

Ongewilde verschillen in ontwikkelingskansen en welvaart tussen verschillende bevolkingsgroepen

Inkomensongelijkheid

De kloof tussen het rijke gedeelte van de bevolking en het arme gedeelte

Koopkracht

Koopkracht is de macht om te beschikken over goederen en diensten, vertegenwoordigd door het geld. Wanneer het algemene prijspeil stijgt dan daalt de koopkracht, en omgekeerd stijgt de koopkracht wanneer het algemene prijspeil daalt

BRP

Het BRP (Bruto Regionaal Product) is de totale geldwaarde van alle in een provincie geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar

Sociale polarisatie

Het is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan

Formele macht

Hiermee wordt bedoeld dat er sprake is van een aangewezen persoon die macht heeft

Dictatuur

Staatsvorm waarbij de macht in een land in de handen is van één persoon, de dictator

Democratie

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal

Good governance

Een transparante manier van besturen waarbij de bevolking zeggenschap heeft over de manier waarop belastinggelden worden besteed, waarbij de bevolking ook beschikt over middelen om het regeringsbeleid te controleren en te beoordelen

Republiek

Een republiek is een staat waarvan het staatshoofd niet door erfopvolging wordt aangewezen, maar op een of andere manier wordt verkozen

Bevolkingsparticipatie

De deelname van mensen aan de samenleving

C1. Landschap en klimaat

C2. Cultuur

C3. Economie en politiek