Aardrijkskunde

3. Waterbeheersing van een rivier

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video worden de verschillende oorzaken besproken die leiden tot overstromingen van een rivier zowel als de manieren waarop rivierwater wordt beheerst. Dijken, kribben, dammen en stuwen komen allemaal aan bod in deze video voor het eindexamen aardrijkskunde.

Actieplan hoogwater

Plan waarin Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland een aantal actiedoelen voor 2005 en later hebben vastgesteld om schade door hoge waterstanden van de Rijn te voorkomen.

Afbraak

Het wegslaan van stukken kust door de zee onder invloed van harde wind of hoge vloed.

Dijkverlegging

Het landinwaarts verleggen van een dijk om zo het winterbed van een rivier breder te maken. Vergroot de capaciteit om water af te voeren.

Dijkverzwaring

Een manier waarbij de dijken verhoogd en verbreedt worden om de veiligheid in het rivierengebied of het kustgebied te vergroten.

Drietrapsstrategie

Waterbeheer in drie stappen: vasthouden, bergen en afvoeren.

Kanalisatie

Het verbeteren van de waterafvoer en de bevaarbaarheid van rivieren en beken. Een voorbeeld hiervan is als de bochten van een rivier worden afgesneden.

Krib

Een korte dam in de rivierbedding, haaks op de rivieroever, die de vaargeul vastlegt en diepte behoudt.

Ontbossing

Het verdwijnen van bos, zoals grote stukken tropisch regenwoud, door houtkap voor economische doeleinden of om land te winnen voor landbouw.

Regiem

De verdeling van de afvoer van een rivier over het jaar. Dit wordt bepaald door het tijdstip van toestroming van regenwater en/of smeltwater.

Stuw

Een waterbouwkundig werk dat water in een rivier of kanaal kan opstuwen. Met een stuw kan het waterpeil geregeld worden.

Watertoets

De verplichte toets bij ruimtelijke plannen van de overheid waarin aandacht moet worden besteed aan veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging.

D1. Nationale en regionale vraagstukken

D2. Regionale en lokale vraagstukken