Aardrijkskunde

4. Rivierbeleid van de overheid

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Alles wat je voor je aardrijkskunde examen moet weten over het rivierbeleid van de overheid wordt besproken in deze video. Onze Digistudiesdocent behandelt onder meer de Rijkswaterstaat, waterbelasting, de nota Ruimte voor de Rivier en de watertoets.

Actieplan hoogwater

Plan waarin Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland een aantal actiedoelen voor 2005 en later hebben vastgesteld om schade door hoge waterstanden van de Rijn te voorkomen.

Dijkverlegging

Het landinwaarts verleggen van een dijk om zo het winterbed van een rivier breder te maken. Vergroot de capaciteit om water af te voeren.

Dijkverzwaring

Een manier waarbij de dijken verhoogd en verbreedt worden om de veiligheid in het rivierengebied of het kustgebied te vergroten.

Drietrapsstrategie

Waterbeheer in drie stappen: vasthouden, bergen en afvoeren.

Regiem

De verdeling van de afvoer van een rivier over het jaar. Dit wordt bepaald door het tijdstip van toestroming van regenwater en/of smeltwater.

Rijnconferentie

Conferentie in 1998 waarbij Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland het eens werden over actiedoelen om schade door hoge waterstanden te voorkomen (Actieplan Hoogwater).

Nevengeulen

Extra riviergeul, bedoeld om de afvoercapaciteit van de rivier te vergroten.

Watertoets

De verplichte toets bij ruimtelijke plannen van de overheid waarin aandacht moet worden besteed aan veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging.

Ministerie van Verkeer en Rijkswaterstaat

Het Ministerie van Verkeer en Rijkswaterstaat zorgt dat de fysieke basis, het fundament van Nederland, solide is en dat wij ons vlot kunnen verplaatsen, zodat wij hier veilig kunnen leven en werken.

Waterschap

Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied.

Waterhuishouding

Waterhuishouding kan verwijzen naar waterbeheer, beheer van grondwater en oppervlaktewater in een gebied. De waterkringloop is de natuurlijke waterhuishouding in een gebied.

Waterschapsbelasting

Waterschappen zorgen ervoor dat het land niet overstroomt en dat we schoon water hebben. Hiervoor betaalt iedereen waterschapsbelasting, bestaande uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

Rijkswaterstaat

Rijksinstelling voor het beheer van wateren, dijken, wegen, etc.

Stroomgebied

Een stroomgebied of rivierbekken is het gebied dat zijn water via een rivier afvoert.

Krib / Kribbe

Een krib is een korte stenen dam in de rivierbedding.

Bovenloop

Het gedeelte van de rivier dat zich `nabij` de oorsprong van de rivier bevindt. De bovenloop vaan de rivier wordt gekenmerkt door een hogere stroomsnelheid, een geringere breedte en meestal ook een minder bochtig karakter.

D1. Nationale en regionale vraagstukken

D2. Regionale en lokale vraagstukken