Aardrijkskunde

5. Kustbeleid van de overheid

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen Examenvragen
In deze video voor het eindexamen aardrijkskunde komt het onderwerp kustbeleid aan bod. Onze Digistudiesdocent bespreekt onder andere de kenmerken van de Nederlandse kust, de gevolgen van klimaatverandering en het beleid van overheid wat betreft de kust van Nederland.
Afbraak

Het wegslaan van stukken kust door de zee onder invloed van harde wind of hoge vloed.

Duinen

Opgewaaid zand in ons land. Een natuurlijke bescherming.

Duinkust

Een kustlijn gevormd door duinen.

Dynamisch kustbeheer

Een vorm van kustbeheer, waarbij de zee de ruimte krijgt om af en toe het land in te stromen.

Estuarium

Een trechtervormige riviermonding die ontstaat bij grote eb- en vloed verschillen.

Harde kust

Een kust die bestaat uit rotsen of dijken.

Opbouw

Het aanvoeren van zand naar de kust door de zee bij gunstige wind of getij.

Strandwallen

Brede zandbanken die parallel staan aan de kust. Deze zijn ontstaan uit zand dat door de golven op de kust wordt geworpen.

Watertoets

De verplichte toets bij ruimtelijke plannen van de overheid waarin aandacht moet worden besteed aan veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging.

Zachte kust

Een kust die is opgebouwd uit zand.

Zeestromen

Bewegende (koude of warme) watermassa’s aan het oppervlak van de oceanen, veroorzaakt door de wind.

Zeespiegelstijging

De stijging van de zeespiegel door uitzetting van zeewater en door de opwarming die zorgt voor een extra toevoer van water door het afsmelten van ijs.

Gebruik bron 1.

Het versterken van de oude dijk in Katwijk aan Zee is nooit een reële optie geweest, zelfs niet als dat goedkoper zou zijn geweest dan de aanleg van de nieuwe zeewering.

Geef twee redenen waarom de versterking van de oude dijk in Katwijk aan Zee nooit een reële optie is geweest.

 

Bron 1: Een oude dijk en een nieuwe zeewering

Katwijk aan Zee ligt op een plek waar in het verleden vaak overstromingen plaatsvonden. Deze overstromingen kwamen vooral vanuit het achterland. Daarom werd in de Middeleeuwen een dijk aangelegd om het oude stadscentrum te beschermen. In 1808 werden bij Katwijk aan Zee sluizen aangelegd. waardoor het overstromingsgevaar vanuit het achterland verdween. De dijk verloor daarmee wel zijn oorspronkelijke lokale functie. De dijk werd echter niet afgebroken, maar kreeg een nieuwe functie op een ander schaalniveau als onderdeel van de primaire zeewering.

Rond het jaar 2000 werd vastgesteld dat de dijk niet meer voldeed aan de veiligheidsnorm. De dijk werd aangemerkt als een zwakke schakel in de Nederlandse kust. Het versterken van de dijk is echter nooit een reële optie geweest. Tussen 2013 en 2015 is daarom langs de oude boulevard bij zee een nieuwe dijk aangelegd. ln deze nieuwe dijk is een parkeergarage gebouwd. Op de dijk en zeewaarts van deze dijk is een grote hoeveelheid zand aangebracht. Met de aanleg van deze nieuwe zeewering voldoet dit deel van de kust aan de gestelde veiligheidsnorm.

D1. Nationale en regionale vraagstukken

D2. Regionale en lokale vraagstukken