Biologie

2. Leefgemeenschappen en populaties

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

Deze uitlegvideo voor biologie gaat over de dynamiek en evenwichten binnen leefgemeenschappen. Hierin wordt alles uitgelegd over het groeien, krimpen en in evenwicht houden van populaties. Verder worden de verschillende soorten en hun habitat en niche besproken en krijg je antwoord op de vraag; ‘Wat gebeurt er als een populatie te groot wordt?’.

Draagkracht

De maximale grootte van een populatie die een ecosysteem kan dragen OF de maximale beïnvloeding van een ecosysteem door invloeden van buitenaf waarbij een ecosysteem zich nog kan handhaven.

Ecosysteem

Begrensd gebied met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen.

Geboortecijfer

Het aantal levendgeborenen in een land per duizend inwoners per jaar.

Habitat

Woonplaats van een organisme.

Populatie

Groep individuen in een bepaald gebied van dezelfde soort die zich onderling voortplanten.

Populatiedichtheid

Het gemiddeld aantal individuen per oppervlakte-eenheid.

Sterftecijfer

Het aantal sterfgevallen in een land per duizend inwoners per jaar.

Accumulatie

Ophoping die vaak wordt gebruikt voor een schadelijke stof in voedselketens

Ammonificatie

Omzetten van een organische stikstofverbinding in onder andere ammoniumionen

Koolstofkringloop

Cyclische reeks van processen die koolstofatomen in en buiten organismen doorlopen

B1: Zelforganisatie van cellen

B2: Zelforganisatie van ecosystemen