Economie

2. Conjunctuurcyclus

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over de conjunctuur van een economie. Zo kan een economie in een hoogconjunctuur zitten als het goed gaat en in een laagconjunctuur als het minder gaat. Over de lange termijn zien we doorgaans een trendmatige groei.

Hoogconjunctuur

Een periode waar het goed gaat met de economie (hoge productie, veel bestedingen, lage werkloosheid)

Laagconjunctuur

Een periode waar het slecht gaat met de economie (lage productie, weinig bestedingen, hoge werkloosheid)

Conjunctuurlijn

Schommelende lijn die de aangeeft hoe het gaat met de economie (hoog- of laagconjunctuur)

Trendlijn

Rechte oplopende lijn die een stabiele groei op de lange termijn aangeeft

Quichote is een bedrijf dat een windmolenpark onder dezelfde naam in ontwikkeling neemt. Naast een aantal maatschappelijke organisaties dat al beleggingen in dit windmolenpark heeft toegezegd, worden ook particuliere beleggers uitgenodigd om in dit park te beleggen. In de beleggingsbrochure van Quichote is onderstaande informatie opgenomen over de verwachte kosten en opbrengsten (tekstfragment 1) en het risico (tekstfragment 2):


Tekstfragment 1:

Quichote zal in 2020 beginnen met de stroomproductie. Vanaf dan geldt het volgende:

− De geschatte constante kosten bedragen € 0,4 miljoen per week.

− De geschatte variabele kosten bedragen € 0,05 per kilowattuur (kWh). 

− Pieken en dalen in de algehele vraag naar elektriciteit worden opgevangen door het meer of minder inzetten van andere energiebronnen dan windenergie. De afzet van het windmolenpark is daardoor steeds gelijk aan de productie.

− Alle windmolens leveren gezamenlijk steeds het maximale vermogen van 2,5 miljoen kWh per week.

− De huidige prijs van elektriciteit bedraagt € 0,18 per kWh, ongeacht welke energiebron is gebruikt.

− Een deel van de beloning van de directie is afhankelijk van de winst van het windmolenpark.


Tekstfragment 2:

Naar verwachting zal op de lange termijn de prijs van elektriciteit structureel stijgen. Dit heeft te maken met enerzijds toenemende economische activiteit en anderzijds een daling van het aanbod van elektriciteit van andere energiebronnen. Een belegger dient er wel rekening mee te houden dat op de korte termijn het financiële resultaat van Quichote kan tegenvallen door conjuncturele ontwikkelingen


Maak voor de volgende vraag gebruik van tekstfragment 1 en tekstfragment 2.

Leg uit hoe een conjuncturele neergang kan leiden tot een lagere winst voor windmolenpark Quichote.


F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model