Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 1

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de eerste van de zeven opgaven van het vwo eindexamen 2012 (tijdvak 1). De vragen 1 t/m 4 gaan over het model van Keynes. Hier komen onder andere de arbeidsinkomensquote en het begrotingstekort aan bod.
Belasting

Door de fiscus bepaalde heffingen ter financiering van publieke voorzieningen en overheidsinstellingen

Degressieve belasting

Het belastingtarief wordt lager als het inkomen stijgt (hoe hoger het inkomen, hoe minder belasting er wordt betaald)

Denivellering

Het groter worden van de relatieve inkomensverschillen tussen rijk en arm (rijken worden rijker en armen worden armer)

Investeren

In brede zin wordt hiermee geld uitgeven met het doel om op lange termijn iets te bereiken bedoeld. In het bedrijfsleven hebben we het bij investeren vaak over het aanschaffen van kapitaalgoederen

Macro-economie

Het onderdeel van de economische wetenschap dat zich richt op het (economische) gedrag van mensen en organisaties op nationaal en internationaal niveau (op grote schaal)

Nationaal inkomen / Nationaal product

De waarde van het totale inkomen dat verdiend is met Nederlandse productiefactoren (loon, huur, interest, pacht en winst) in één jaar

Nivellering

Het kleiner worden van de relatieve inkomensverschillen tussen rijk en arm (de inkomens komen dichter bij het gemiddelde)

Progressieve belasting

Het belastingtarief wordt hoger als het inkomen stijgt (hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er wordt betaald)

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC