Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 4

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de vierde van de zeven opgaven van het VWO eindexamen 2012 (tijdvak 1). De vragen 10 t/m 13 gaan over economische groei. Hierin komen onder andere de macro-economische saldi en de rentestand aan bod.
Krediet

Een geldlening die je niet direct terug hoeft te betalen

Macro-economie

Het onderdeel van de economische wetenschap dat zich richt op het (economische) gedrag van mensen en organisaties op nationaal en internationaal niveau (op grote schaal)

Nominale rente

Het feitelijke rentepercentage dat wordt uitbetaald. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met mogelijke inflatie

Reële rente

De nominale rente gecorrigeerd voor de inflatie

Rente

De vergoeding men ontvangt voor spaargeld en betaald voor leengeld

Sparen

Een deel van het inkomen niet uitgeven om dit later ter beschikking te hebben en eventueel te profiteren van vergoeding in de vorm van rente

Overheidsbegroting

Een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van de overheid voor het komende jaar.

Betalingsbalans

De betalingsbalans van een land is een overzicht van de waarde van alle transacties die in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden tussen ingezetenen van het land en niet-ingezetenen van dat land (het buitenland).

Consumptieve bestedingen

Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC