Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 6

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de zesde van de zeven opgaven van het VWO eindexamen 2012 (tijdvak 1). De vragen 19 t/m 22 gaan over de arbeidsmarkt. In deze video komen onder andere de vervangingsratio, structurele werkeloosheid en frictiewerkeloosheid aan bod.
Bestedingsinflatie

Een waardevermindering van geld, in dit geval wordt het veroorzaakt door een stijgende vraag op korte termijn en  een aanbod (productiecapaciteit) dat niet net zo hard mee kan stijgen (de vraag overtreft het aanbod en daarom stijgen de prijzen)

Conjuncturele werkloosheid

Werkloosheid die veroorzaakt wordt doordat bij laagconjunctuur geen gebruik wordt gemaakt van de maximale productiemogelijkheden (er zijn minder nieuwe banen beschikbaar, contracten worden niet verlengt en mensen worden ontslagen)

Conjunctuur

De op- en neergaande beweging van het groeipercentage van de economie over een periode van doorgaans vijf tot tien jaar. We kunnen een aantal fases herkennen als we het hebben over conjunctuur, namelijk teruggang, laagconjunctuur, herstel en hoogconjunctuur

Laagconjunctuur

Neergaande fase in de economie (onder gemiddelde economische groei); hoge werkloosheid, afnemend consumentenvertrouwen en minder bestedingen

Recessie

Een periode van verminderde economische groei, tijdens een fase van laagconjunctuur

Structurele werkloosheid

Dit is werkloosheid die geen verband houdt met de conjuncturele schommelingen van de economie (zelfs bij volledige bezetting / maximale productie zijn er onvoldoende arbeidsplaatsen om iedereen uit de beroepsbevolking een baan te verschaffen)

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is een economische benaming voor de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten

Werkloosheidsuitkering

Een werkloosheidsuitkering of werklozensteun is een uitkering door een overheidsinstelling aan een werknemer die buiten zijn of haar schuld werkloos wordt en in staat en bereid is te werken

Frictiewerkloosheid

Frictiewerkloosheid is dat deel van de werkloosheid dat veroorzaakt wordt door fricties op de arbeidsmarkt. Fricties (wrijvingen) tussen vraag en aanbod zijn onvermijdelijk bij een markt die zo complex is als de arbeidsmarkt.

Vervangingsratio

De vervangingsratio van een sociale uitkering is in macro-economische zin de verhouding tussen de gemiddelde uitkering en het gemiddeld brutoloon. In de micro-economische betekenis gaat het om het bedrag van de uitkering in verhouding tot het laatst verdiende loon.

Premiedruk

Alle premies die worden betaald voor sociale uitkeringen, uitgedrukt in een percentage van het nationale inkomen

Kwantitatieve structuurwerkloosheid

Van deze vorm van structurele werkloosheid is sprake als het aantal arbeidsplaatsen te klein is voor de beroepsbevolking

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC