Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 7

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de zevende en laatste opgave van het VWO eindexamen 2012 (tijdvak 1). De vragen 23 t/m 27 gaan over de vergrijzing. In deze video komen onder andere het omslagstelsel en de participatiegraad aan bod.
Arbeidsintensiteit

Het aantal mensen dat aan één product werkt

Bevolkingsgroei

De toename van de bevolking in een bepaald gebied gedurende een bepaalde tijd

Markt

In de economie spreken we meestal van een markt als we het hebben over een afgebakend gebied waarin aangeboden en gevraagde hoeveelheden van een bepaald product verhandeld worden, waarbij een prijs ontstaat

Pensioen

Dit is een inkomensverzekering waarvoor men tijdens hun werkende leven premie betaald zodat zij verzekerd zijn van inkomen nadat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben

Pensioenfonds

Dit is een organisatie die pensiongelden (in de vorm van premies) beheert 

Pensioenuitkering

Bedrag dat je periodiek ontvangt op basis van een pensioen

Omslagstelsel

Het omslagstelsel is een stelsel in Nederland waarbij iedereen die belastingen betaalt (veelal dus de werkende mensen) allemaal bijdragen aan een centraal potje waaruit dan weer geld wordt gehaald voor de mensen die het nodig hebben.

Premieopbrengsten

Opbrengsten uit het betalen van verzekeringen

Participatiegraad

Het deel van de beroepsgeschikte bevolking dat deelneemt aan het arbeidsproces. Dus: de beroepsbevolking in verhouding tot beroepsgeschikte bevolking

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar)

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC