Economie

Examenopgave 2014 (1), opgave 3

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de derde opgave van het vwo eindexamen economie van 2014 (tijdvak 1). De vragen 10 t/m 14 gaan over de prijsvorming op de markt door de overheid.
Broeikasgas

Gassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur van de aarde (= broeikaseffect)

Evenwichtsprijs (marktprijs)

De prijs waarbij de vraag gelijk is aan het aanbod

Externe effecten

Dit zijn (positieve of negatieve) onbedoelde bijwerkingen van consumptie of productie die de welvaart van een ander kunnen beïnvloeden

Markt

In de economie spreken we meestal van een markt als we het hebben over een afgebakend gebied waarin aangeboden en gevraagde hoeveelheden van een bepaald product verhandeld worden, waarbij een prijs ontstaat

Marktmechanisme (prijsmechanisme)

Hiermee wordt het verschijnsel bedoeld dat het vrije spel van vraag en aanbod automatisch zorgt voor voldoende afstemming tussen vragers en aanbieders, met een geschikte prijs als gevolg

Negatieve externe effecten

Dit zijn onbedoelde bijwerkingen van consumptie of productie die de welvaart van een ander negatief beïnvloeden

Welvaart

De mate waarin individuen kunnen worden voorzien in hun behoefte met de middelen die zij tot hun beschikking hebben

Marktfalen

Marktfalen is het niet optimaal oplossen van een verdelingsvraagstuk door marktwerking

Surplus

Dit betekent eigenlijk 'overschot'. Surplus of overschot kan verwijzen naar: Consumentensurplus, het cumulatieve verschil tussen de individuele gebruikswaarde van een consumptiegoed en de marktprijs.

Producentensurplus

Producentensurplus is het verschil tussen de evenwichtsprijs en de reserveringsprijs van een goed op de markt.

Aanbodfunctie

De aanbodfunctie is een formule die het verband toont tussen de aangeboden hoeveelheid van een bepaald goed en de prijs ervan.

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC