Economie

Examenopgave 2014 (1), opgave 5

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de vijfde opgave van het vwo eindexamen economie van 2014 (tijdvak 1). De vragen 20 t/m 23 gaan over contractafspraken en de principaalagentrelatie.
De problematiek van de agent en de principaal

Wanneer een principaal een agent inhuurt om werk te verrichten ontstaat er informatieasymmetrie (de uitvoerende agent heeft meer kennis van de gang van zaken dan de principaal). De agent kan deze kennisvoorsprong in zijn voordeel gebruiken (bijvoorbeeld door meer uren op te geven dan daadwerkelijk gewerkt)

Infrastructuur

Alle voorzieningen in een land of gebied als het gaat om transport zoals wegen, spoorlijnen, waterwegen, havens, olieleidingen en communicatie zoals telefoon en internet

Investeren

In brede zin wordt hiermee geld uitgeven met het doel om op lange termijn iets te bereiken bedoeld. In het bedrijfsleven hebben we het bij investeren vaak over het aanschaffen van kapitaalgoederen

Monotoring kosten

De kosten die een principaal (opdrachtgever) maakt om alle activiteiten van de agent (opdrachtnemer) die een ander doel hebben dan die van de principaal tegen te gaan

Vergoeding

Je krijgt (of geeft) iets als tegenprestatie voor goederen of diensten of als terugbetaling van een schuld of schade.

Principaal-agent-relatie

In een principaal-agent-relatie 'huurt' de principaal een agent in om voor hem een taak uit te voeren.

Berovingsprobleem

Het berovingsprobleem ontstaat als in een relatie de ene partij meer investeert in de samenwerking dan de andere partij waardoor de machtsverhouding verandert.

Externe effecten

Externe effecten hebben een onbedoelde invloed op de welvaart in een land. Deze invloed kan zowel negatief als positief zijn.

Positieve externe effecten

Als er sprake is van positieve externe effecten, heeft de productie of consumptie van een product een onbedoelde positieve invloed op de welvaart in een land.

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC