Geschiedenis

1. Een veranderende samenleving

Gegeven door:
Sjors de Slager
Beschrijving Begrippen

In deze video voor geschiedenis behandelen we het eerste deel van de verlichtingsideeën en de democratische revolutie. We zullen inzoomen op de wetenschappelijke revolutie, het rationalisme, empirisme, verlicht absolutisme en het verschil tussen gematigde verlichte denkers en radicaal verlichte denkers. Goed opletten dus!

Adel

Mensen die vanwege hun afkomst behoren tot een groep invloedrijke mensen in de maatschappij. Mensen van adel hebben een bevoorrechte positie

Empirisme

Een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis uit de ervaring komt. Het is de tegenstelling van het rationalisme

Franse revolutie

Een politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw, waarbij de Franse monarchie werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht

Rationalisme

Een filosofische richting die de rede, het denken (en dus niet de zintuiglijke ervaring) beschouwt als de enige bron van ware kennis. Het is de tegenstelling van het empirisme

Verlicht absolutisme

Absolutisme waarbij de vorst zich niet meer beroept op zijn goddelijk recht op de troon, maar op zijn nut voor het volk

Verlichting

Een intellectuele beweging die ernaar streefde om de mensen te bevrijden van hun onmondigheid

Wetenschappelijke revolutie

en periode in de geschiedenis van de wetenschap waarin klassiek-religieuze ideeën plaatsmaakten voor modern-wetenschappelijke ideeën. Er werden in deze periode veel ontdekkingen gedaan op het gebied van natuurkunde, scheikunde, wiskunde, astronomie en fysiologie

Gematigde verlichte denkers

Gematigde verlichte denkers zochten naar een evenwicht tussen rationalisme en traditie

Radicale verlichte denkers

Deze groep vond dat de enige manier om tot een nieuw wereldbeeld te geraken was door het invoeren van democratie, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting

Standenmaatschappij

In een standenmaatschappij bestond de samenleving uit drie standen: de geestelijkheid, de adel en de boeren/burgerij. De stand waarin je geboren was bepaalde je maatschappelijke positie

Tolerantie

Een term die aangeeft in welke mate mensen die afwijken van de norm geaccepteerd worden in de maatschappij

C1: Welke ideeën ontstonden tijdens de Verlichting over de ideale samenleving, 1650 - 1789?

C2: In welke mate is de Franse Revolutie verlicht te noemen?

C3: Welke invloed had de Verlichting op de politieke cultuur?