Geschiedenis

1. Oprichting Kwomintang en Chinese Communistische Partij

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we de oprichting van de twee belangrijkste partijen in de Volksrepubliek China. Het eerste deel van de video zal gaan over het begin van de Republiek in China en de oprichting van de Kwomintang. Vervolgens bespreken we de 4 Mei Beweging en het hieruit ontstaan van de Chinese Communistische Partij (CCP).

4 Mei Beweging

Een Chinese beweging die zich enerzijds afkeerde van het Westerse imperialisme, maar zich anderzijds wel liet inspireren door Westerse ideeën over gelijkheid en nationalisme

Bokseropstand

Een opstand van een Chinese nationalistische beweging die zich verzette tegen de Westerse imperialistische invloeden

Communisme

Een politieke ideologie die streeft naar een maatschappij waarin productiemiddelen en goederen gemeenschappelijk bezit zijn

Kwomintang

Een Chinese nationalistische partij die werd opgericht door Sun Yat-sen. Deze partij was de winnaar van de eerste Chinese parlementaire verkiezingen. Later werd de leiding overgenomen door Chiang Kai-shek

Nationalisme

Een politieke ideologie waarbij de voorliefde voor het eigen land en het eigen volk centraal staat, net als het streven naar nationale zelfstandigheid

Opiumoorlogen

Twee oorlogen tussen Groot-Brittannië en China, die plaatsvonden tussen 1839 en 1860. De oorlogen ontstonden door het invoeren van opium door Groot-Brittannië in China, waardoor miljoenen inwoners verslaafd werden

Socialisme

Een politieke stroming die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit, die daarbij streeft naar een eerlijke verdeling van macht en goederen

Verdrag van Versailles

Een verdrag tussen Duitsland en de Geallieerden, waarmee de Eerste Wereldoorlog formeel werd beëindigd. Het verdrag werd op 28 juni 1919 getekend in het kasteel van Versailles

Warlords

Personen die als militaire, economische en politieke leiders controle hebben over een bepaald gebied, meestal onafhankelijk van de nationale regering. Een Nederlandse benaming die ook wel gebruikt wordt is 'krijgsheer'

Zedong

Mao Zedong was de eerste leider van de Volksrepubliek China en was betrokken bij de oprichting van de Chinese Communistische Partij (CCP)

D1: Positie van China als regionale grootmacht (1842-1911)

D2: Ontstaan van Volksrepubliek China (1912-1942)

D3: Ontwikkeling Volksrepubliek tot grootmacht (1949-2001)

 Samenvatting voor geschiedenis: “Waardoor ontstond de Volksrepubliek China (1912-1949)?”


Oprichting van de Republiek China en de Kwomintang

Aan het einde van de laatste dynastie, de Qing-dynastie, begon de keizer zijn macht over het land steeds meer te verliezen. De invloed van Rusland, de westerse landen, Japan, de VS, en vooral Groot Brittannië in het land nam steeds meer toe. Dan had je nog de misoogsten, Opiumoorlogen en de maatregelen na de Bokseropstand. Door dit alles verloor de keizer zijn gezag onder de bevolking. Het landsbestuur werkte niet meer, en toen opstandige officieren in Wuhan en andere districten de macht overnamen, nam generaal Yuan Shikei de leiding van deze revolutie op zich. De keizer werd afgezet. Daarmee werd China in 1912 van een Keizerrijk een Republiek.

 

Oprichting Kwomintang

De grondlegger van de Republiek is Sun Yat-sen. Hij richtte de nationalistische partij genaamd de Kwomintang op, en won de eerste parlementaire verkiezingen in China. Met parlementaire verkiezen bedoelen we dat binnen een democratisch politiek systeem een verkiezing plaatsvindt. Dat gebeurde in China dus voor het eerst in 1911. 


De Kwomintang partij, die dus won, was gebaseerd op Drie Volks Beginselen:

1. Ten eerste was de partij gebaseerd op democratie. Zoals jullie misschien wel weten heeft bij een democratie het volk de macht, door middel van stemmen. Dit was dus in China voor het eerst gebeurd bij deze parlementaire verkiezingen.


2. Ten tweede was de partij gebaseerd op nationalisme. Bij nationalisme staat het eigen land en eigen volk op de eerste plek. In dit geval betekende dit dat de focus lag op het verenigen van alle verschillende volken binnen China, en het terugdringen van de buitenlandse invloeden.


3. Ten derde was de partij gebaseerd op socialisme. Socialisme is gebaseerd op gelijkheid voor iedereen. In dit geval wilde Sun Yat-sen dat de welvaart voor iedereen in gelijke mate zou toenemen, met name door middel van industrialisatie.


Sun Yat-sen had dus de verkiezingen gewonnen, maar hij kreeg niet meteen de macht in handen. Generaal Yuan Shikai bleef de leiding over China behouden, omdat hij het leger achter zich had staan. Pas toen generaal Yuan Shikai in 1916 overleed ging de macht door naar Sun Yat-sen. Helaas voor Sun nam zijn macht en de macht van de Kwomintang snel af, omdat hij geen steun had van het leger. 


Op verschillende plekken werd de lokale macht overgenomen door militaire machthebbers, die hun leger inzetten om op die plek macht te krijgen. Deze plaatselijke militaire machthebbers worden ‘warlords’ genoemd. De warlords waren doorgaans zelfzuchtig en dachten alleen aan hun eigen belang, waardoor de regionale bevolking doorgaans slecht werd behandeld. De Kwomintang wilde deze warlords bestrijden door middel van nationale samenwerking. 


4 Mei Beweging en de Chinese Communistische Partij

Tijdens de Eerste Wereldoorlog had China de kant van de geallieerden gekozen; dus de kant van onder andere de VS, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet Unie. Toen Duitsland de Eerste Wereldoorlog had verloren van de geallieerden, was het de bedoeling dat alle invloedssferen van Duitsland in China weer in de handen zouden komen van China zelf. Maar, in het Verdrag van Versailles, wat na de Eerste Wereldoorlog was opgesteld, werden deze Duitse invloedssferen toegewezen aan Japan: de grote vijand van China! Dit laat zien dat de invloed en bemoeienis van het buitenland in China erg groot was, want dit is natuurlijk niet wat China zelf voor ogen had.  


Het is niet gek dat China woedend was door deze beslissing en zich verraden voelde door de geallieerde bondgenoten. Er ontstond op 4 mei 1919 een protest door studenten in Peking tegen deze buitenlandse invloeden. Zij wilden verandering. En niet alleen zij wilden verandering, maar in heel China heerste onvrede over de invloed van het buitenland. Hierdoor vonden er makkelijk meer protesten plaats in andere steden.


Standpunten van de 4 Mei Beweging

Al snel ontstond er de 4 Mei Beweging. De drie belangrijkste strijdpunten van deze beweging waren:

1. Ten eerst het boycotten van Japan, dat door het Verdrag van Versailles invloed had gekregen in China.

2. Het tweede strijdpunt was nationalisme, en dus ook de andere buitenlandse invloeden verminderen.

3. Het derde strijdpunt was het focussen op politieke en economische modernisering. 


Hoewel de 4 Mei beweging zich afkeerde van buitenlandse invloeden, werden de onderliggende ideeën sterk beïnvloed door westerse en Japanse ontwikkelingen op het gebied van hervorming van de staat, meer inspraak door het volk, economische hervormingen en modernisering van het leger. 


De Chinese Communistische Partij

De 4 Mei Beweging kreeg zo veel aanhang en werd zo groot, dat in 1921 hieruit de Chinese Communistische Partij ontstond. Mao Zedong was de belangrijkste voorman bij deze partij, en dit had twee redenen:

  1. Ten eerste had hij de industriële samenleving van Karl Marx, ook wel bekend als het communisme, vertaald naar de agrarische samenleving in China. Dus in plaats van zich vooral te richten op de uitbuiting door de kapitalisten van de fabrieksarbeiders, wat Karl Marx had gedaan, richtte Mao zich ook op de grote groep arme Chinese boeren. 
  2. En ten tweede gebruikte hij massacampagnes om de Chinese boeren in die agrarische samenleving bewust te maken van de communistische idealen.


We zijn hiermee aangekomen aan het einde van deze video. Vergeet niet om ook de andere uitlegvideo’s te bekijken, om je zo goed voor te bereiden op het geschiedenis examen en/of andere toetsen!