Maatschappijwetenschappen

11. De V van verbinding

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

In deze samenvatting voor maatschappijwetenschappen gaan we het hebben over sociale cohesie oftewel: verbinding. We bespreken waarom verbinding zo belangrijk is binnen een maatschappij en gaan in op verschillende vormen van binding. Ook hebben we het over de gevolgen van verandering van verbindingen binnen een maatschappij. Er worden begrippen behandeld als sociale binding, sociale institutie, affectieve binding en nog veel meer!

sociale binding

De relatie of binding die mensen of groepen met elkaar hebben op sociaal gebied.

conflict-paradigma

De machtigen zullen hun eigen belangen beschermen en vergaren bezit.

functionalisme-paradigma

De samenleving als geheel is een systeem, waarbinnen subsystemen hun functie hebben en de samenleving stabiel en in evenwicht houden.

informele sociale controle

spontane activiteiten van mensen in het dagelijksleven, die andere ertoe brengen of dwingen om zich aan normen en regels te houden.

formele sociale controle

Doormiddel van wetten of statuten ervoor zorgen dat mensen zich aan de regels houden.

macro niveau

In dit geval gaat het om machtsverschil tussen internationale organisaties of landen

micro niveau

In dit geval gaat het om machtsverschil tussen mensen (interpersoonlijk)

informalisering

Geeft aan dat de omgang tussen mensen informeler en minder hiërarchisch wordt.

individualisering

Het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de groep in de samenleving komen te staan.

sociale cohesie

De mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen.

sociaal-constructivisme paradigma

Gedrag van mensen wordt bepaald door hoe zij (gezamenlijk) de werkelijkheid zien, wat ze denken dat waar is.

cultuur

Geheel aan gewoonten en regels dat bij een volk hoort.

sociale categorie

Een aantal mensen die enkele kenmerken delen, maar waarbij geen of nauwelijks sprake is van een onderlinge relatie of binding.

outgroup

De groep met wie iemand zich niet identificeert.

ingroup

Een sociale groep met wie een persoon zich identificeert als lid; oftewel waaraan iemand een sociale identiteit ontleent.

uitsluiting

Mensen die niet bij een groep behoren.

Insluiting

Mensen die wel bij een groep behoren.

groepsvorming

Het vormen van groepen met mensen die hetzelfde over iets denken als jij.

affectief

Duidt op je gevoelsleven.

cognitief

Het vermogen om (nieuwe) kennis op te nemen, (bewust) te verwerken en toe te passen.

politiek

Beslissingen van de regering: dat wil zeggen het overheidsbeleid om een probleem op te lossen.

sociale controle

Manier waarop mensen andere ertoe brengen of dwingen zich aan de normen of regels te houden.

rationele-actor paradigma

Actoren streven zoveel mogelijk hun eigenbelang na. Bij het maken van keuzes gaan ze voor de meeste voordelen en minste nadelen voor henzelf.

D.1 Sociale cohesie, politieke instituties en representatie

D.2 Invloeden op politieke en gevoelsmatige bindingen

De vijf V's

Mensen hebben elkaar nodig voor vijf verschillende dingen, die we samen ‘de vijf V’s’ noemen. We hebben het over vriendschap, voedsel, veiligheid en verstand (eigenlijk kennis). Omdat mensen hierbij afhankelijk zijn van elkaar, gaat het over dat ze zich verbinden met elkaar. Het gaat allemaal om waar zij zelf ‘behoefte’ aan hebben, en daarom vormen zij groepen. Dit noemen we sociale binding. Dit betekent eigenlijk dus: verbinding die mensen met elkaar aangaan om aan hun basisbehoeften te kunnen voldoen.


De verbinding die mensen met elkaar aangaan noemen we groepsvorming. Binnen groep zijn er eigen normen en waarden, een groep heeft een eigen cultuur. Iemand die bij een groep wil horen moet voldoen aan de cultuur van een groep. Als je hier niet aan voldoet is er sprake van uitsluiting. Binnen een groep is er dan ook sprake van een sociale controle om afwijkend gedrag van de groepsleden te verminderen en de cohesie te bevorderen.


Er zijn vier soorten bindingen die jij moet kennen voor het examen maatschappijwetenschappen. Deze bindingen geven aan hoe mensen op een verschillende manier met elkaar verbonden kunnen zijn of afhankelijk kunnen zijn van elkaar.


1. Cognitieve bindingen hebben te maken met de omstandigheid dat mensen met elkaar iets leren en dat je soms ook afhankelijk bent van de kennis van anderen.

2. Affectieve bindingen hebben betrekking op afhankelijkheid van mensen die positieve of negatieve gevoelens voor elkaar hebben.

3. Economische bindingen hebben te met dat je afhankelijk bent van de productie en consumptie van schaarse producten, dus producten die bijvoorbeeld bij jou in de buurt niet beschikbaar zij, maar moet aanschaffen. Een voorbeeld hiervan is dat als er minder olie naar Nederland komt, gaan de benzineprijzen in Nederland omhoog. Wij zijn dus ook internationaal economisch gebonden.

4. Politieke binding. Het gaat hier om de macht die politici hebben. Zij bepalen hoe bepaalde zaken in Nederland geregeld worden.

Binding verwijst dus naar de relatie en onderlinge afhankelijkheid, dit kan gaan over gezinnen, verschillende groepen, in de maatschappij, etc.


Sociale cohesie

Letterlijk vertaalt betekent sociale cohesie 'sociale samenhang'. Het gaat over hoe verbonden groepsleden of burgers zich voelen. Een samenleving blijft bij elkaar door dat gevoel. Hoe minder cohesie er is, hoe minder gevoel mensen voor elkaars welzijn hebben of voor elkaar opkomen. Sociale cohesie kan bijvoorbeeld beïnvloed worden door: wederzijdse afhankelijkheid, eigen belang, macht en dwang. Soms zie je een sterke sociale cohesie (wij-gevoel) binnen die groepen, maar juist tegenstellingen tussen die groepen binnen de maatschappij. Dat kunnen dan etnische tegenstellingen zijn, politieke tegenstellingen, religieuze tegenstellingen, regionale tegenstellingen.


Leren met Digistudies

We hopen dat deze samenvatting jou helpt bij het voorbereiden van jouw examens, se’s of andere toetsen. Zou jij nou nog meer ondersteuning willen door middel van uitlegvideo’s? Digistudies heeft voor elk vak video’s beschikbaar, met daarbij passende begrippenlijsten. Neem snel een kijkje!