Nederlands

8. Signaalwoorden - toepassen

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor het Nederlands examen bespreken we hoe we signaalwoorden kunnen toepassen. We bespreken een aantal vragen uit een oud examen die betrekking hebben op signaalwoorden.

Argument

Een aangevoerd feit dat wordt gebruikt om een stelling te bewijzen of te ontkrachten

Gevolg

Het effect van een gebeurtenis of omstandigheid

Oorzaak

Datgene wat een bepaalde omstandigheid of gebeurtenis teweegbrengt

Opsomming

Verschillende dingen die iets met elkaar te maken hebben achter elkaar benoemen

Samenvatten

De hoofdzaken uit een tekst kort weergeven

Signaalwoorden

Woorden die verbanden leggen tussen zinnen en alinea's

Tegenstelling

Woorden met een tegenovergestelde betekenis

A1. Tekstverklaren