Economie

2. Producentengedrag monopolie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over het producentengedrag bij een monopolie. We kijken naar de doelstellingen die een monopolie kan hebben en hoe de situatie anders is dan bij volkomen concurrentie omdat monopolisten zelf de prijs kunnen zetten.

Marktprijs

De prijs die tot stand komt door vraag en aanbod

Marginale kosten

De extra kosten van bij de productie van een extra product

Gemiddelde opbrengsten

De totale opbrengsten gedeeld door het aantal producten

Break-even

De opbrengsten zijn gelijk aan de kosten

De markt voor kleding kent steeds meer keurmerken. Keurmerken zijn ontstaan om asymmetrische informatie over de kwaliteitsaspecten van kleding op te heffen. De wildgroei die vervolgens is ontstaan, zorgt weer voor meer onduidelijkheid. De diversiteit aan keurmerken maakt de markt met aanbod uit alle delen van de wereld minder transparant. De keurmerken gaan bijvoorbeeld over eerlijke handel of over mens- en milieuvriendelijke productie. Voor de klant is het lastig om al deze keurmerken met elkaar te vergelijken, en dus is het lastig om te kiezen tussen kleding met verschillende keurmerken.


Anderzijds concluderen onderzoekers dat consumenten in Nederland maar beperkt bereid zijn meer te betalen voor een beter geproduceerd kledingstuk dan voor een kledingstuk dat minder verantwoord is geproduceerd, maar in eenzelfde behoefte kan voorzien.


Leg uit dat er op de markt voor kleding met keurmerken sprake is van monopolistische concurrentie.

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

Deze video gaat over het producentengedrag bij een monopolie. We kijken naar de doelstellingen die een monopolie kan hebben en hoe de situatie anders is dan bij volkomen concurrentie omdat monopolisten zelf de prijs kunnen zetten.