Frans

2. Signaalwoorden

Gegeven door:
Laura den Boer
Beschrijving Begrippen
Wat moet je precies allemaal doen als je gaat tekstverklaren op je Frans examen? Een belangrijk onderdeel is het herkennen en begrijpen van de signaalwoorden. Deze video helpt je daarbij!
Signaalwoorden voor een uitbreiding/opsomming

Ainsi que (net als), Aussi (ook), D’abord (eerst), D’ailleurs (‘en dan nog iets’), D’autant (plus) que (des te meer omdat), D’une part… d’autre part (enerzijds, anderzijds) De même (op dezelfde manier), Également (ook, eveneens), En outre (bovendien), En plus/ de plus (bovendien), Enfin (ten slotte), Ensuite (bovendien), Et puis (en toen), Même (zelfs), Sinon (overigens)

Signaalwoorden voor een tegenstelling

À l’inverse (omgekeerd), Alors même que (hoewel, terwijl), Alors que (terwijl), Au contraire (daarentegen), Bien que (hoewel), Bien sûr (uiteraard), Cependant (desalniettemin), Certes (zeker), Contrairement (in tegenstelling tot), En contrepartie (integendeel), En fait (eigenlijk/in feite), En revanche (daarentegen), Mais (maar), Malgré (ondanks), Malgré tout (toch), Même si (zelfs als), Néanmoins (desalniettemin), Or (welnu), Par contre (daarentegen), Le paradoxe (de tegenstelling), Par ailleurs (daarentegen), Pourtant (toch), Quand même (toch), Reste que (blijft het feit dat), Toutefois (toch), Tout en (terwijl), Critiquer (bekritiseren), Mettre en doute (in twijfel trekken)

Signaalwoorden voor een voorbeeld

Ainsi (zo), Comme (zoals), Par exemple (bijvoorbeeld)

Signaalwoorden voor een doel

Afin de (opdat), Le but (het doel), L’objectif (het doel), Pour que (opdat), Sans que (zonder dat), De/en sorte que (opdat)

Signaalwoorden voor een reden

C’est pour cela que (het is daarom dat..), C’est pourquoi (het is daarom…), C’est que (dat is omdat…), Car (want), En raison de (door/vanwege), Parce que (omdat), Puisque (aangezien), Avant tout (voornamelijk), Surtout (vooral), Tel que (omdat)

Signaalwoorden voor een voorwaarde

À condition que (op voorwaarde dat), Grace à (dankzij), Malgré (ondanks), Sinon (zo niet), Quand (wanneer)

Signaalwoorden voor een verandering in tijd

À l’époque (destijds), À l’origine (oorspronkelijk), À partir de (vanaf), Aujourd’hui (vandaag de dag), Auparavant (vooraf/van tevoren), Autrefois (vroeger), Avant (voorheen), D’abord (eerst), De nos jours (tegenwoordig), Depuis (sinds), Dès (vanaf/zodra), Désormais (voortaan), Ensuite (vervolgens), Et puis (en toen), Finalement (tot slot), Hier (gisteren), Lorsque (toen/zodra), Maintenant (nu), Pour l’instant (nu/momenteel), Puis (toen), Toujours (altijd/nog steeds)

Signaalwoorden voor een conclusie

Bref (kortom), Donc (dus), En clair (kortom), En effet (inderdaad), En résumé (samengevat), En somme (kortom/samengevat), Finalement (tenslotte), Alors (dus), Voillà pourquoi (dat is omdat)

Signaalwoorden voor een gevolg

Ainsi (zo/op die manier), Il en résulte que (daaruit volgt dat), Le résultat (het resultaat), Par conséquent (als gevolg)

A1. Tekstverklaren FR

Frans tekstverklaring: signaalwoorden 

-       Waarom moet je ze kennen? 

-       Voorbeelden en vertaling

-       Leertips 


Signaalwoorden zijn:

-       Woorden die je helpen bij het tekstverklaren. 

-       Woorden die veel informatie bevatten. 


Waarom moet je ze kennen? 

-       Scheelt tijd (je hoeft ze niet meer op te zoeken) 

-       Ze komen steeds weer terug

-       Ze geven veel informatie 


Voorbeelden en vertaling 1: 

Opsommingen 

FR                                          NL 

Parce que                              Omdat

De plus/ En plus                    Bovendien

En outre                                Bovendien

Aussi                                      Ook 

Également                             Ook 

D’abord – Ensuite – Finalement      Ten eerste – vervolgens – ten slotte

Par example                          Bijvoorbeeld

Ainsi                                      Zo 

Car                                         Want 


Voorbeelden en vertaling 2:

Tegenstellingen

FR                                                                       NL

Mais                                                                    Maar

Au contraire                                                       Daarentegen

Bien que                                                             Hoewel

Cependant                                                          Echter

Pourtant                                                             Toch

D’ailleurs                                                            Trouwens


Voorbeelden en vertaling 3: 

Conclusie 

FR                                                                       NL

Donc                                                                   Dus

Bref                                                                     Kortom

En effet                                                               Inderdaad


Leertips 

-       In de bijbehorende begrippenlijst van deze video staan alle signaalwoorden. Leer deze!

-       Pak je pen en zoek de signaalwoorden in je (examen)teksten!


Bekijk ook onze andere uitlegvideo’s om je goed voor te bereiden op het Frans eindexamen.