Maatschappijwetenschappen

14. Oorsprong en veranderingen van de culturele identiteit van een volk

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

In deze samenvatting voor maatschappijwetenschappen bespreken we de culturele identiteit van een volk, wetenschappelijke visies op nationale cultuur en identiteit en veranderingen in de Nederlandse cultuur en identiteit na 1960. Hier zullen begrippen in behandeld worden als modernisten, massaconsumptie, migrantengroepen en nog veel meer!

Culturele identiteit

Een culturele identiteit ontstaat als een samenleving kiest voor een groepsverbondenheid die deze zelf definieert op grond van gemeenschappelijke waarden en normen en op grond van een gemeenschappelijk verleden

Nationale staat / Natiestaat

Een natiestaat of nationale staat is een staat met één dominante natie, waarmee een soeverein territorium wordt geboden aan een bepaalde natie en haar culturele identiteit

Multinationale staat

Een staat waarvan de inwoners bestaan uit verschillende volken, waarbij geen enkel volk een duidelijke meerderheid vormt

Sociale cohesie

Sociale cohesie duidt op de samenhang in een maatschappij. Naast onderzoek naar sociale ongelijkheid en identiteit is de vraag hoe samenlevingen bij elkaar blijven een van de kernvragen in de sociologie

Modernisten

Deze groep benadrukt dat verhalen en mythen over de nationale identiteit bedacht zijn om de bindingen met de staat en de sociale cohesie tussen de inwoners van een staat te versterken

Internationalisering

Internationalisering is het proces waarbij betrekkingen over steeds grotere afstanden worden aangegaan en zo over de landsgrenzen heen reiken

Individualisering

Individualisering is het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving komen te staan

Globalisering

Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen omvat. Kenmerkend voor het proces van politieke globalisering politieke is dat doordat landen meer gaan samenwerken, het makkelijker wordt om bijvoorbeeld handel te drijven of bijvoorbeeld te reizen van het ene land naar de andere

Affectieve binding

We spreken van affectieve bindingen tussen mensen voor zover ze emotioneel van elkaar afhankelijk zijn, zich gevoelsmatig met elkaar verbonden weten

Regionale identiteit

Met regionale identiteit bedoelen we de cultuur en eigenheid van een bepaalde regio. Dit is wat typisch is voor een bepaalde regio, maar niet per se bij de cultuur van een het gehele land hoort

Stereotype

Een stereotype is een vaststaand beeld van bijvoorbeeld een groep mensen dat niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid, of een deel van de werkelijkheid buiten proportie vergroot

D.1 Sociale cohesie, politieke instituties en representatie

D.2 Invloeden op politieke en gevoelsmatige bindingen

Welkom bij een nieuwe samenvatting van Digistudies. We gaan het hebben over de oorsprong en veranderingen van een culturele identiteit van een volk. We hebben de samenvatting opgesplitst in verschillende onderdelen, namelijk: De culturele identiteit van een volk, wetenschappelijke visies op nationale cultuur en identiteit, veranderingen in de Nederlandse cultuur en de identiteit na 1960. Laten we beginnen.


Culturele identiteit van een volk

Het woord volk is een etnisch begrip. Het betekent: een groep mensen die al generaties lang samenwonen en daarom dezelfde cultuur hebben. De culturele identiteit van een volk valt niet automatisch samen met hun nationale staat. Staatsvorming en natievorming lopen lang niet altijd parallel, zoals we in de vorige video zagen. Er zijn staten waarin zich één natie heeft gevormd (de natiestaat), zoals in Nederland, maar er zijn ook staten waarin verschillende naties samenleven. Denk bijvoorbeeld aan de multinationale staat, zoals in België, waar Vlamingen en Walen in de eerste plaats al van taal verschillen.


Wetenschappelijke visies op nationale cultuur en identiteit

Waardoor wordt die culturele identiteit, die cultuur, bepaald? Er zijn sociale wetenschappers die zeggen dat het verhalen en mythen óver die identiteit zijn, die het zijn gaan bepalen. Anderen zeggen dat het tradities -gewoonten- zijn die onze nationale identiteit en cultuur bepalen.

De eerste, groep A, heet de modernisten. Deze groep benadrukt dat verhalen en mythen over de nationale identiteit bedacht zijn om de bindingen met de staat en de sociale cohesie tussen de inwoners van een staat te versterken. Deze mythen geven eerder een stereotype, een overdreven beeld van wie ‘we’, waar ‘we’ bij horen, dan een ónwaarheid. Maar wel een herkenbaar beeld. Volgens groep B zijn het geen mythen, maar eerder tradities die onze nationale identiteit en cultuur bepalen.


Veranderingen in de Nederlandse cultuur en identiteit

Cultuur is geen absoluut gegeven. Het verandert voortdurend, omdat denkbeelden en opvattingen veranderen - en dat geldt dus ook voor de Nederlandse cultuur. Nederland was bijvoorbeeld tot de jaren ‘60 een sterk christelijke natie, met een christelijk georiënteerde publieke moraal en confessionele tradities.


De veranderingen:

1. Daarna - na 1960 - werd Nederland in korte tijd een van de meest geseculariseerde (wereldlijke, niet godsdienstige) naties in de wereld.

2. Traditionele, burgerlijke waarden als gematigdheid maakten ook door de groeiende invloed van het internationale kapitalisme plaats voor massaconsumptie en massavermaak.

3. De Nederlandse cultuur internationaliseerde: via internet en televisie kon men gemakkelijk in aanraking komen met andere culturen.

4. De komst van migrantengroepen heeft een vraag naar media in de eigen taal tot gevolg gehad, waardoor bindingen met het moederland in stand kunnen blijven.

5. Internet maakte het mogelijk dat mensen uit verschillende landen contact hebben via sociale media.


Dit is alweer het einde van onze samenvatting. Ben jij nou nog niet helemaal overtuigd dat jij deze onderwerpen onder de knie hebt? Kijk dan vooral de kennisclip die hierbij hoort! Je vindt deze bovenaan de pagina.