Scheikunde

1. Chemische bindingen en faseovergangen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over de basis van chemische processen, dat doen we aan de hand van de volgende onderwerpen. Eerst bespreken we de typen verbindingen (vorming en oplossing). Vervolgens kijken we naar faseovergangen: verdampen, condenseren, smelten en stollen. We sluiten af met een stuk over scheidingsprocessen: destillatie en absorptie. We kijken dus naar de samenhang tussen verbindingen, de faseovergangen en scheidingsprocessen van stoffen.

Atoombinding

Een chemische binding tussen atomen, waarbij de atomen één of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben

Van der Waalsbinding

Een zwakke binding tussen moleculen, waarbij de binding sterker is tussen grotere moleculen.

Dipool-dipool binding

Een binding waarbij de verschillende moleculen een bepaalde lading hebben en dus dipolen zijn, waardoor het ene molecuul met zijn positieve kant aan de negatieve kant van een ander molecuul bindt.

Waterstofbrug

Deze binding kan gevormd worden met een waterstofatoom dat positief geladen (van het ene molecuul) is en een zuurstof- of stikstofatoom dat negatief geladen is (van het andere atoom).

Vaste vorm

De stof is relatief onvervormbaar, deeltjes liggen dicht bij elkaar naast Van Der Waalsbindingen zijn ook andere (sterkere) bindingen mogelijk (zoals H-bruggen)

Vloeibare vorm

De stof is beweeglijk (in staat te vloeien) en de deeltjes worden enkel bij elkaar gehouden door Van Der Waalsbindingen

Gasvorm

De Van Der Waalsbinding zijn verbroken en de deeltjes van de stof bevinden zich op grote afstand van elkaar en bewegen snel door elkaar heen

Verdampen

Van vloeibare vorm naar gasvorm

Condenseren

Van gasvorm naar vloeibare vorm

Smelten

Van vaste vorm naar vloeibare vorm

Stollen

Van vloeibare vorm naar vaste vorm

Smeltpunt

De temperatuur waarbij een specifieke stof overgaat van vaste vorm naar vloeibare vorm

Kookpunt

De temperatuur waarbij een specifieke stof overgaat van vloeibare vorm naar gasvorm

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen