Scheikunde

9. Tabel 48 (deel 2)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

In deze video voor scheikunde gaan we door met de uitleg over tabel 48 uit de Binas. Het is erg belangrijk om deze tabel goed te kennen voor je examen, dus probeer vooral om goed op te letten!

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Standaardelektrodepotentiaal

Een maat voor de sterkte van oxidatoren en reductoren

Waterstofperoxide

Een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof. Een andere benaming voor waterstofperoxide is zuurstofwater en de molecuulformule is H2O2

Zoutzuur

Een sterk anorganisch zuur, wat een waterige oplossing van het gas waterstofchloride is. De molecuulformule is H+ (aq) + Cl- (aq)

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen