Scheikunde

1. Reactiekinetiek

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over reactiekinetiek. We bekijken een energiediagram, waarbij activeringsenergie, katalysatoren en de reactiesnelheid aan bod omen. Ook kijken we naar effectieve botsingen en welke factoren hier invloed op hebben. Ten slotte bespreken we nog wat een reactiemechanisme is en welke er zijn (radicaalmechanisme en ionair mechanisme).

Reactiviteit

De neiging van een stof om chemische reacties te ondergaan

Activeringsenergie

Een bepaalde hoeveelheid energie die nodig is om een reactie in gang te zetten

Energiediagram

Een schematische weergaven van het energieverloop bij een reactie

Katalysator

Een stof die de snelheid van een specifieke chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

Reactiesnelheid

Grootheid om aan te geven hoe snel een reactie verloopt, uitgedrukt in mol per liter per seconde (mol l^-1 s^-1)

Effectieve botsingen

De botsingen die daadwerkelijk een reactie veroorzaken

Botsende-deeltjes-model

Dit model omschrijft dat deeltjes altijd in beweging zijn en daarom met elkaar in botsing komen

Concentratie

Geeft aan hoeveel stof er is opgelost per hoeveelheid oplossing, uitgedrukt in mol per liter (mol l^-1)

Druk

De kracht die per eenheid van oppervlakte wordt uitgeoefend

Verdelingsgraad

Geeft aan hoe fijn de stof verdeeld is

Reactiemechanismen

Omschrijft de stappen, en wat er per stap gebeurt, van een chemische reactie

Snelheidsbepalende stap

De stap in de chemische reactie die het langst duurt

Ionair mechanisme

De deeltjes in de reactie zijn reactief omdat ze geladen zijn

Radicaalmechanisme

De deeltjes in de reactie zijn reactief omdat ze een elektronenpaar willen delen met een ander deeltje

Lewisstructuur

Een structuurformule waarin alle valentie-elektronen (elektronen in de buitenste schil) getekend zijn, dus waarbij zowel de bindende als niet-bindende elektronenparen worden weergegeven.

Octetregel

Atomen willen graag 8 elektronen in de buitenste schil hebben, net zoals de edelgassen (behalve helium)

Nucleofiel

Een negatief geladen deeltje dat graag een elektron wilt delen met een atoom dat er juist een te weinig heeft

Elektrofiel

Een atoom dat opzoek is naar een ander deeltje dat een elektron over heeft om daarmee een elektronenpaar te delen

Radicaal

Een deeltje dat niet geladen is maar wel graag een elektron wilt delen

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen