Scheikunde

1. Energiediagrammen

Gegeven door:
Yoshi Van Heteren
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor scheikunde gaan we het hebben over energiediagrammen. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn chemische energie, exotherme & endotherme reacties en verbrandingswarmte. Je kunt deze informatie goed gebruiken om te leren voor toetsen, SE's en het eindexamen.

Activeringsenergie

De energie die nodig is om het geactiveerde complex te vormen.

Chemische energie

De hoeveelheid energie die opgeslagen zit in de moleculen van een stof en bij een chemische reactie vrijkomt.

Chemische reactie

Een proces waarbij bestaande verbindingen worden verbroken of veranderen.

Endotherm

Een chemische reactie waarbij voortdurend energietoevoer nodig is. Het gaat gepaard met de absorptie van warmte.

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is joule.

Energiebehoud

De totale hoeveelheid energie die constant blijft.

Energiediagram

In een energiediagram wordt samengevat hoeveel energie er nodig is om een reactie op gang te brengen en hoeveel energie reacties opleveren.

Exotherm

Een chemische reactie waarbij warmte vrijkomt.

Joule

De internationale eenheid van energie.

Katalysator

Een stof die de snelheid van een chemische reactie beïnvloedt zonder dat het zelf wordt verbruikt (zorgt bijna altijd voor een snellere reactiesnelheid).

Mol

Eén mol van een stof is de hoeveelheid waarvan de massa in gram gelijk is aan de massa van een deeltje van de stof in u.

Reactanten

Chemische stoffen die meedoen in de chemische reactie en uiteindelijk reactieproducten vormen, omdat de reactanten met elkaar reageren.

Verbrandingsreactie

Reacties van een stof met zuurstof.

Vormingsenergie

De energie die vrijkomt bij een chemische reactie.

Vormingswarmte

Een energie-effect bij de vorming van een stof uit niet-ontleedbare stoffen.

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen