Economie

1. Arbeidsmarkt en werkloosheid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we de arbeidsmarkt en de werkloosheid die daar kan ontstaan. We zullen kijken naar de invloed van soorten contracten, conjuncturele werkloosheid, structurele werkloosheid en de rol van de overheid.

Sociale uitkeringen

Uitkeringen in geld of natura die bedoeld zijn om huishoudens financiële zekerheid te bieden tegen inkomsensrisico's als ziekte, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid

Werkgelegenheid

De vraag naar arbeid van werkgevers

Werkgever

Een bedrijf, persoon, organisatie of overheid die werkgelegenheid aanbiedt

Beroepsbevolking

Personen die werk leveren voor een werkgever

Werkloosheid

De mensen die zouden kunnen werken maar geen baan hebben

Vast contract

Een arbeidscontract met een vast aantal uren een geen eindtijd

Flexibel contract

Een contract waarbij het aantal uren niet vast ligt (verschillende vormen mogelijk)

Minimumloon

Het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen

Conjuncturele werkloosheid

De werkloosheid die komt door de schommelingen in de economische conjunctuur

Natuurlijke werkloosheid

De structurele werkloosheid die resteert als de productiecapaciteit volledig is benut

Frictiewerkloosheid

Kortdurende werkloosheid die ontstaat bij het zoeken of het wisselen van een baan

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst, een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan

Vrijhandel

Vrij en onbelemmerd verkeer van goederen en diensten tussen verschillende landen of gebieden

Loonstarheid

Lonen zijn op de korte termijn rigide (moeilijk veranderbaar) aangezien deze doorgaans vastliggen in contracten

Onderzoekers Jan en Samira analyseren de groei van de groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in een land. De groei betreft zowel het aantal zzp’ers als hun aandeel in de beroepsbevolking. In de juridische of ICT-sector werken zzp’ers met hoge uurtarieven, maar in de horeca, postbezorging of de schoonmaaksector werken veel zelfstandigen voor lage uurtarieven.


Ondanks de vele gewerkte uren, komt een deel van de zzp’ers onder de armoedegrens. Daarom pleiten de onderzoekers voor het invoeren van een wettelijk minimumuurtarief voor zzp’ers, net zoals het bestaande wettelijk minimumloon voor werknemers in loondienst.


Leg uit dat het invoeren van een wettelijk minimumuurtarief voor zzp’ers kan leiden tot een hogere (cao-)loonstijging van de werknemers in loondienst.

E1: Macro economische kringloop

E2: Structurele groei

E3: Inkomen, welvaart en welzijn

E4: Ongelijkheid en herverdeling

E5: Arbeidsmarkt en werkloosheid