Scheikunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 3

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de derde opgave van het scheikunde vwo-examen van 2012, tijdvak 1. Dit zijn de vragen 13 tot en met 19. De video eindigt met een korte samenvatting.
Cellulose

Een stof die is opgebouwd uit een aaneenschakeling van glucose-eenheden

Fotosynthese

Een proces waarbij water en koolstofdioxide met behulp van zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose

Glucose

Een belangrijk monosachararide met 6 C-atomen, dat wordt gevormd bij de fotosynthese en afgebroken bij de dissimilatie

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Monomeer

Een klein molecuul dat met zichzelf kan reageren tot polymeer

Monosacharide

Suikers met één ringstructuur in het molecuul, veelal met vijf of zes C-atomen, zoals glucose, fructose en ribose

Polymeer

Een lange keten van monomeer-eenheden

Polysacharide

Verbindingen waarvan elk molecuul bestaat uit veel monosacharide-eenheden (bijvoorbeeld zetmeel)

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 (1) SK