Economie

11. Inkomen & Lorenz-curve

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze kennisclip voor economie op vmbo-kader niveau gaat over inkomen, verschillende productie factoren die geld kunnen opleveren, de drie inkomensvormen en als laatst de inkomensverschillen en de Lorenz-curve.

Productiefactoren

Productiefactoren zijn elementen die nodig zijn om te kunnen produceren. Dit bestaat uit natuur, arbeid, kapitaal en ondernemerschap.

Kapitaal

Kapitaal is, in de definitie van Adam Smith, bezit dat gebruikt wordt om een inkomen te verwerven. Kapitaal is het totaal van kapitaalgoederen in een maatschappij.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar oud.

Ondernemerschap

Ondernemerschap is het goed en verantwoord inzetten van de productiefactoren arbeid, kapitaal en natuur.

Subsidie

Subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt.

Vakantiegeld

Geld dat bij jouw loon wordt opgeteld en krijg je vaak één keer per jaar uitgekeerd .

Loon in natura

Voor je gewerkte uren krijg je uitbetaald in goederen of diensten.

Koopkracht

De koopkracht geeft aan hoeveel een huishouden gemiddeld kan kopen. De koopkracht is onder andere afhankelijk van het inkomen, de geheven belastingen en de waardevermindering van geld.

Rente

Onder rente wordt verstaan de kostprijs van krediet, en het geld dat je op jouw spaargeld verdient. Leen je geld bij een bank, dan betaal je daarvoor een rentevergoeding. Zet je geld op een spaarrekening bij een bank, dan ontvang je daarvoor een rentevergoeding.

Dividend

Dividend is het deel van de winst van een bedrijf dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Alimentatie

Alimentatie is in Nederland een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding. Deze wordt door de partner met de meeste inkomsten verstrekt aan de minder draagkrachtige partner en/of aan de kinderen uit de relatie.

Lorenz-curve

De Lorenz-curve geeft het verband weer tussen het cumulatief percentage van de bevolkingsomvang, en het cumulatief percentage van de inkomens van diezelfde bevolking.

A1. Markt en consumptie

A2. Consumenten en producenten

A3. Geld