Geschiedenis

18. Schoolstrijd

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze video met uitleg voor geschiedenis gaan we de schoolstrijd bespreken. Veel succes met leren!

Algemeen kiesrecht

Algemeen kiesrecht of algemeen stemrecht is het systeem waarbij iedere burger kies- of stemrecht mag uitoefenen

Confessionalisme

Een politieke ideologie die ernaar streeft om godsdienstige overtuigingen binnen de politiek ten uitvoer te brengen

Liberalisme

Een politieke stroming die de vrijheid van burgers centraal stelt. De rol van de staat moet klein zijn zodat de vrijheid van individuen voorop staat

Pacificatie van 1917

De Pacificatie van 1917 was een maatschappelijk compromis waarmee een einde kwam aan de jarenlange schoolstrijd in Nederland. Na een grondwetswijziging had het bijzonder onderwijs voortaan evenveel recht op financiële steun van de overheid als het openbaar onderwijs

Schoolstrijd

Een conflict over de ongelijkheid tussen bijzonder- en openbaar onderwijs

Socialisme

Een politieke stroming die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit, die daarbij streeft naar een eerlijke verdeling van macht en goederen

Wet op de leerplicht

Op 1 januari 1901 is de leerplicht ingevoerd. In deze wet stond dat kinderen van 6 tot 12 jaar een school moesten bezoeken óf thuisonderwijs moesten krijgen

A1: Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging